4 WAYS TO FIX MISTAKES IN THE INTERVIEW | RPO by VSHR Pro Academy


-Vietnamese Information below-

1. Unable to answer the employer's question

The big minus point in the interview is when you can't answer the interviewer's question.

At this point say, “That's a pretty good question that I haven't explored before. Can I take a few days to dig through and post my answer later?”. If they agree, then proactively set a deadline you can send them and meet that deadline.

This action helps the employer feel that you are serious about each of their questions, and shows that you are a smart person who knows how to solve problems quickly.

2. Not knowing enough about the company

Researching the business before hiring is fundamental. However, the answer can still be interrupted or not mastered when the employer suddenly asks: “Please state the most important values ​​​​of our company”.


At this point, a hesitant answer is not appreciated, but answer briefly and accurately what you know and remember about the business. Do not reply long, rambling to avoid straying to the values ​​of other organizations. After the interview, you can send an email with your answer, along with your own favorite values ​​about the business.


3. Lack of future career plan

New graduates and new hires often have little in the way of future plans. Now, telling the interviewer that you don't have a plan is like saying, "I don't care about myself, so don't expect me to care about your company." At such times, shift the focus of the answer to learning from experience and reinforcing practical skills while working in a new environment to help the company achieve higher results.


4. Unsatisfied with the job you are applying for

Sometimes we are forced to apply for a position that we are not really interested in. At this point, avoid hinting to the employer about your thoughts. Focus your efforts on showing the employer the value you can add to the business in this position.
1. Không trả lời được câu hỏi của nhà tuyển dụng

Điểm trừ lớn phỏng vấn là khi bạn không trả lời được câu hỏi từ nhà tuyển dụng.

Khi này hãy nói rằng:“Đó là một câu hỏi khá hay mà tôi chưa tìm hiểu từ trước. Tôi có thể dành một vài ngày để tìm hiểu kỹ và gửi câu trả lời của tôi sau được không?”. Nếu họ đồng ý thì hãy chủ động đưa ra thời hạn bạn có thể gửi cho họ và đáp ứng được thời hạn đó.

Hành động này giúp nhà tuyển dụng cảm nhận được sự nghiêm túc của bạn đối với từng câu hỏi của họ, đồng thời thể hiện được bạn là người thông minh biết cách giải quyết vấn đề nhanh chóng.

2. Không đủ hiểu biết về công ty

Tìm hiểu doanh nghiệp trước khi tuyển dụng là điều cơ bản. Tuy nhiên câu trả lời vẫn có thể bị gián đoạn hoặc không chỉnh chủ khi nhà tuyển dụng bất ngờ hỏi: “Bạn hãy nêu ra các giá trị quan trọng nhất của công ty của chúng tôi”.


Khi này trả lời ngập ngừng không được đánh giá cao, mà hãy trả lời ngắn gọn và đúng những gì bạn biết và nhớ về doanh nghiệp. Không trả lời dài dòng, lan man tránh lạc sang giá trị của tổ chức khác. Sau cuộc phỏng vấn, bạn có thể gửi email bổ sung câu trả lời của mình, kèm theo những giá trị tâm đắc của chính bạn về doanh nghiệp.


3. Thiếu kế hoạch nghề nghiệp tương lai

Các sinh viên mới tốt nghiệp và những người mới được tuyển dụng thường có rất ít dự định về kế hoạch trong tương lai. Lúc này việc nói với người phỏng vấn rằng bạn không có kế hoạch gì cũng giống như nói là "Tôi không quan tâm đến bản thân mình, vì vậy bạn đừng mong đợi rằng tôi quan tâm đến công ty của bạn." Những lần như vậy hãy chuyển trọng tâm câu trả lời sang việc học hỏi kinh nghiệm và củng cố các kỹ năng thực tế trong quá trình làm việc tại môi trường mới nhằm giúp công ty đạt được thành tích cao hơn


4. Không hài lòng với công việc đang ứng tuyển

Đôi khi ta buộc phải ứng tuyển vào vị trí công việc mà bản thân không thực sự thích thú. Lúc này tránh việc ám chỉ cho nhà tuyển dụng biết về suy nghĩ của bạn. Hãy tập trung nỗ lực trong việc cho nhà tuyển dụng thấy được giá trị mà bạn có thể đóng góp cho doanh nghiệp tại vị trí này.Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!

---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

0 views0 comments