A day in life of CEO | Ask John Show by VSHR Pro AcademyWork is the “living activity” of the CEO

If the vital activity of a cell is metabolism, growth and division, then the CEO's "living activity" 24 hours a day, a week and 7 days is focused on corporate work.


According to the survey of cafebiz.vn

  • In 1 day: CEO spends 61% of his time in meetings; 15% communicate over the phone, read and respond to emails; 24% of the time solving work through computers, other electronic devices.

  • In 1 week: Average working time 9.7 hours a day. On weekends they spend 79% of their time working equivalent to 3.9 hours a day, and spend 70% of time working on holidays equivalent to 2.4 hours a day. So the average working time of the CEO is more than 60 hours/week.


Work is “life” - reporting is “breath”

With 61% of the time spent on meetings and reports, CEOs demand the high efficiency of monthly/weekly reporting meetings. The personnel who report to the CEO are usually senior executive members and seasoned managers. They are the people with the CEO to propose and evaluate the direction for each specific issue. Harmonious coordination will bring good results to the meeting, and often the CEO will consider spending more time on status reporting meetings instead of future-oriented related meetings.


CEO focuses on orientation, encouraging employee morale

The CEO's performance, work status and expression in the meeting not only affect the quality of their own work, but also the performance and working atmosphere of the whole enterprise.


Therefore, in addition to orienting the development of projects and plans, the CEO needs to spend time having conversations with subordinates to share his views on work, how to view work, and attitude. attitude towards a good/bad event when they appear in order to motivate them to work as well as to guide the company's overall activities in the future.Still appreciate and make time for mental health

The fact that the CEO spends energy, mental and intellectual exhaustion for meetings really needs an abundant source of energy to maintain persistence and always be "available" at work.So no matter how busy, each They spend at least 45 minutes a day exercising to have a clear mind and spirit.The 15-minute “breaks” are also quite important for them to relax and reorganize. what I've dealt with, leaving space for the next events.


–Vietnamese–


Công việc là “hoạt động sống” của CEO:

Nếu hoạt động sống của tế bào là trao đổi chất, lớn lên và phân chia thì “hoạt động sống" của CEO một ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày đều tập trung vào công việc doanh nghiệp.


Theo khảo sát của cafebiz.vn

  • Trong 1 ngày: CEO dành 61% thời gian cho cuộc họp; 15% trao đổi công việc qua điện thoại, đọc và trả lời email; 24% thời gian giải quyết công việc qua máy tính, các thiết bị điện tử khác.

  • Trong 1 tuần: Thời gian làm việc trung bình 9,7 tiếng một ngày. Cuối tuần họ dành 79% thời gian để làm việc tương đương với 3,9 tiếng một ngày, và dành 70% thời gian để làm việc vào ngày lễ tương đương với 2,4 tiếng một ngày. Vậy trung bình thời gian làm việc của CEO lớn hơn 60 tiếng/tuần.


Công việc là “cuộc sống” - báo cáo là “hơi thở"

Với 61% thời gian dành cho các cuộc họp và báo cáo, CEO đòi hỏi tính hiệu quả cao của các cuộc họp báo cáo hằng tháng/hằng tuần. Nhân sự báo cáo cho CEO thường là ​thành viên điều hành cấp cao và quản lí dày dặn kinh nghiệm. Họ là người cùng CEO đề xuất và đánh giá phương hướng cho từng vấn đề cụ thể. Sự phối hợp hài hòa sẽ đem lại hiệu quả tốt cho cuộc họp và thường CEO sẽ cân nhắc việc dành nhiều thời gian cho các cuộc họp báo cáo tình trạng công việc thay vì những cuộc họp liên quan định hướng tương lai.CEO tập trung vào định hướng, khích lệ tinh thần nhân viên

Hiệu suất, trạng thái công việc và biểu hiện của CEO trong cuộc họp không chỉ ảnh hưởng chất lượng công việc của riêng họ, mà còn ảnh hưởng hiệu suất và bầu không khí làm việc của toàn doanh nghiệp.


Do đó, ngoài việc định hướng phát triển của các dự án, kế hoạch, CEO cần dành thời gian cho những buổi đàm thoại với nhân viên cấp dưới nhằm chia sẻ quan điểm bản thân về công việc, cách nhìn nhận công việc, thái độ đối với một sự kiện tốt/không tốt khi chúng xuất hiện nhằm tạo động lực làm việc cho họ cũng như định hướng hoạt động chung cho toàn công ty trong tương lai.


Vẫn xem trọng và dành thời gian cho sức khỏe, tinh thần

Việc CEO dành sức lực, hao mòn tinh thần và trí lực cho các cuộc họp thực sự cần nguồn năng lượng dồi dào để duy trì sự bền bỉ và luôn luôn “available" trong công việc. Do đó dù bận đến thế nào, mỗi ngày họ dành ra ít nhất khoảng 45 phút cho việc tập thể dục để có tinh thần sảng khoái và đầu óc minh mẫn. Những lần “nghỉ giữa giờ” khoảng 15 phút cũng khá quan trọng đối với họ nhằm thả lỏng và sắp xếp lại những gì mình đã xử lí, để dành khoảng trống cho những sự kiện tiếp theo.

==== 👉🏼 Do you want to be our guest in Ask John Show? Click here for us to know more about your information: https://www.health-revolution.org/ask-john.html

  • Join our community to get more information about the show: Click here

  • Let visit website to know more about the show: Click here

  • Ask John Show - Youtube Playlist: Click here

  • Ask John Show - Facebook Page: Click here

  • Our host - John Masud Parvez: Click here

#VSHRProAcademy #AskJohnShow #sharing #stories #experience #entrepreneur #liveshow #conversation #talking #leadership #training #skill #learning #branding #personalbrand #successful #success #careerpath #sharing #international

6 views0 comments