Các Dự án Nghiên cứu xã hội của VSHR cùng đội ngũ sinh viên trường Đại học RMIT Việt Nam.

Updated: Mar 11, 2019Các nghiên cứu của VSHR đã cho thấy rằng, sinh viên Việt Nam rất hay tham gia các dự án xã hội khác nhau. Điều này là một khởi đầu tốt, nhưng không may mắn, hầu hết các dự án xã hội ấy đều không tồn tại lâu dài. Vì vậy mà một mặt, các dự án xã hội này không mang những tác động đáng kể đến cộng đồng người dân, mặt khác nó cũng không tạo động lực đủ để nuôi dưỡng đam mê của các bạn sinh viên Việt Nam để đóng góp cho xã hội sau khi họ tốt nghiệp. Một trong những lý do chính yếu là các dự án xã hội ấy không cung cấp kỹ năng và những ảnh hưởng lâu dài.


RMIT University Student team working on VSHR Project

Chúng tôi rất vinh dự hỗ trợ đội ngũ các bạn sinh viên trường RMIT University Vietnam trong việc phát triển các dự án xã hội. Mục đích của dự án là nâng cao nhận thức cho các chuyên gia Việt Nam tương lai nhằm đóng góp các giá trị tích cực cụ thể cho xã hội một cách lâu dài. Đồng thời cung cấp cho các chuyên gia Việt Nam những bộ kỹ năng giúp họ thành công hơn trong sự nghiệp. Thời gian diễn ra dự án là 1 năm.


Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ sinh viên phát triển các dự án nhằm tạo ra những giá trị tích cực. Đó cũng là cách chúng tôi lan tỏa giá trị, đam mê giữa sinh viên, những người có thể giúp đỡ cộng đồng một các trực tiếp.


Các bạn cũng muốn tham gia giúp đỡ chứ? Liên hệ chúng tôi. Hoặc tìm hiểu tại đây: https://www.health-revolution.org/people-development.html


VSHR People Development

8 views0 comments