Hành vi, thói quen và sức khỏe của con người

Updated: Mar 10, 2019


A master skill to development program for VSHR members
How to change people's Behavior

Các dự án và chiến dịch của VSHR được thực hiện với mục đích gì ? Rất đơn giản, chúng tôi thực hiện các dự án,chiến dịch để giúp con người thay đổi các hành vi không lành mạnh và khuyến khích các hành vi lành mạnh, tốt đẹp hơn.

Vì thế chúng tôi cho rằng kĩ năng Thay đổi hành vi là một YẾU TỐ THÀNH CÔNG tại VSHR

Trong buổi hội thảo được tổ chức cho các thành viên của VSHR, chúng tôi đã vinh dự đón đội ngũ huấn luyện kỹ năng đến để hướng dẫn phương thức phát triển các dự án hỗ trợ thay đổi hành vi.


Tìm hiểu thông tin về các chương trình phát triển kỹ năng - click here5 views0 comments