❓HIRING CHALLENGE: WHERE’S THE RIGHT TALENT❓-Vietnamese Information below-


There is a massive and long-lasting uncertainty due to the economic crisis and the pandemic. As a result, employers are having trouble locating the right candidates for the available job opportunities. There are two main reasons leading to this problem:


1️⃣ Employees show interest in new careers. According to a LinkedIn poll, 73% of Americans said their present work left them feeling unfulfilled. Nowadays, more employees are confident quitting their positions in search of a better offer elsewhere. The motivations for their relocation are clear; many choose to move for higher pay or greater freedom, while others seek more meaningful employment.


2️⃣ Working from home is preferred than ever before. Employees, especially those who have children, desire flexibility in their jobs. When Business Insider surveyed workers on a related topic, 39% of respondents said they would quit their jobs if they weren't offered the option to work from home.


This teething issue has increased the hiring cost and made the hiring process become more difficult, affecting the operation of the company. Therefore, the HR managers’ biggest mission nowadays is to solve this problem to help the company move on from this crisis period.


🎯Are you seeking an acquisition solution to hire high-quality talents at an affordable price? Contact VSHR today for HR consultation: CLICK HERE


-Vietnamese-Khủng hoảng kinh tế và đại dịch đã tạo nên một sự không chắc chắn kéo dài cho cả thị trường lao động. Do đó, các nhà tuyển dụng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho các vị trí đang thiếu người. Có hai lý do chính dẫn đến vấn đề này:


1️⃣ Nhân viên quan tâm đến lĩnh vực nghề nghiệp mới. Theo một cuộc thăm dò trên LinkedIn, 73% người Mỹ cho biết công việc hiện tại khiến họ cảm thấy không hài lòng. Ngày nay, nhiều nhân viên cảm thấy tự tin từ bỏ vị trí của họ để tìm kiếm một đề nghị tốt hơn ở công ty khác. Động cơ của họ rất rõ ràng: nhiều người chọn việc làm khác vì được trả lương cao hơn hoặc tự do hơn, trong khi những người khác tìm kiếm việc làm mang đến nhiều ý nghĩa cho họ hơn.


2️⃣ Làm việc tại nhà được ưu tiên hơn bao giờ hết. Nhân viên, đặc biệt là những người đã có con, mong muốn đạt được sự linh hoạt trong công việc của họ. Khi Business Insider thực hiện khảo sát người lao động về chủ đề này, 39% người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ việc nếu không có lựa chọn làm việc tại nhà.


Vấn đề nhức nhối này đã và đang làm tăng chi phí tuyển dụng và làm cho quá trình tuyển nhân tài trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Vì vậy, nhiệm vụ lớn nhất của các nhà quản lý nhân sự hiện nay là giải quyết vấn đề này để giúp công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay.


🎯Bạn có đang tìm kiếm một giải pháp tuyển dụng để thu hút nhân tài cho công ty với chi phí phù hợp. Liên hệ VSHR ngay hôm nay để nhận tư vấn: TẠI ĐÂY 

Are you looking for an HR strategy to strengthen your organization's employer branding? Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #strategy


2 views0 comments