How To Be A Professional Middle Manager | Training 4.0 by VSHR Pro Academy
Trở thành “Hình mẫu" tuyệt vời

Managers là “hình mẫu” cho mọi nhân viên nỗ lực hướng đến, kể cả trong công việc hay hành động thường nhật. Hãy nhớ rằng bạn luôn được “để mắt" bởi nhiều người khác nhau, do đó “hình mẫu" này cần kỉ luật và nghiêm túc. Nếu bạn bảo nhân viên làm điều gì đó nhưng bản thân lại không thực hiện đúng thì nhân viên của bạn sẽ gặp khó khăn trong việc quan sát, học tập và theo đuổi.


Tìm hiểu và quan tâm đến thế mạnh từng thành viên

Đây là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất và cũng khó thực hiện nhất trong quá trình xây dựng một “bức tranh toàn cảnh" về nhân viên của mình. Điểm mạnh của họ là gì, điều gì thiếu sót cần bổ sung, có thể làm việc với ai, trong trường hợp gặp trở ngại cần dẫn dắt như thế nào,...

Điều này đòi hỏi Managers cần trở thành “nhà tâm lý học" tạm thời, để trao đổi, am hiểu từng người, từ đó nắm được phương thức làm việc, cách huấn luyện để họ có thể tự phát triển theo hướng tốt nhất. Chỉ khi thành viên trở nên mạnh mẽ, hiệu suất và hiệu quả làm việc mới tăng lên, đạt kết quả mong muốn.


Managers nhưng hãy Lead, tránh chỉ Manage!

Vai trò của Managers là cờ dẫn đầu, là ngọn lửa nhen nhóm cuối cùng khi cả team mất động lực. Do đó chớ vô tình tước đoạt khả năng quyết định và sự chủ động, quyền quyết định của những thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên đều có mong muốn về mức “tự quản" và “tự quyết” nhất định. Hãy tôn trọng mọi hành động, ý kiến và giữ vững tinh thần xây dựng và đóng góp cho nhóm vì kết quả chung của công việc.


“Một lời khen hơn nghìn thang thuốc bổ”

Lời khen ngợi, sự khẳng định ở mức độ hợp lý của managers sẽ giúp tinh thần nhân viên khá lên rất nhiều. Vì khi ấy người nhân viên sẽ cảm nhận được sự nỗ lực của họ được trân trọng, được nhìn thấy, được khẳng định. Lời khen thể hiện Managers là người công bằng, là người sếp có tâm, quan tâm sự cải thiện và thay đổi của nhân viên.

Những lời ngợi khen nên được sử dụng đúng lúc đúng chỗ như một cú hích tinh thần khi nhân viên gặp trở ngại, khó khăn hoặc không tự tin về bản thân.-English-

Be a role model

Managers are the “model” for all employees to strive towards, whether in work or daily actions. Remember that you are always being "eyed" by many different people, so this "role" needs discipline and seriousness. If you tell your employees to do something but you don't do it yourself, your employees will have a hard time observing, learning, and pursuing.


Learn and focus on your team’s strengths

This is the most basic, most important and most difficult factor to implement in the process of building a “big picture” of your employees. Who can work with, in case of obstacles how to lead,...

This requires Managers to become a temporary "psychologist", to exchange and understand each person, thereby understanding the working methods and training methods so that they can develop themselves in the best direction. Only when the member becomes strong, the efficiency and effectiveness of work increase, achieving the desired results.


Leading instead of Managing

The role of Managers is the leading flag, the last rekindled flame when the team loses motivation. Therefore, do not inadvertently deprive the members of the group's decision-making ability and initiative. Every member has a desire for a certain level of "self-management" and "self-determination".


Compliment is the best “medicine”

Praise and affirmation at a reasonable level of managers will greatly improve employee morale. Because then employees will feel their efforts are appreciated, seen, affirmed. The compliment shows that Managers are fair people, a caring boss, interested in the improvement and change of employees.

Praises should be used at the right time and in the right place as a morale boost when employees face obstacles, difficulties, or lack of confidence in themselves.


Do you know what your learning experience is? Which field of work that you want to improve?

The Training 4.0 will help you to build your learning experience!Contact us for support or working with us: proacademy@health-revolution.org


With Training 4.0, the programs provide the company with a practical yet handful solution for your middle manager: • Customer Experience Management (CX 4.0)

 • Leadership Training (Leadership 4.0)

 • Sales Training (Salesforce 4.0)

 • Digital Marketing Training (DM.40)

 • Digital Business Strategy

 • IT Leadership and strategy

 • Recruitment and Employer Branding

 • Digital Transformation (DX 4.0)

 • Digital Workspace

 • Manager 4.0

 • Employ Experience (EX 4.0)

 • Strategic Thinking and Communication

 • Recruitment and Interview Skill 4.0

 • Business Writing

Stay tuned for VSHR further updates about our training 4.0 as to how we can help for your middle-manager:-----


Find out more about us at:


#VSHR #VSHRProAcademy #SDG4 #EchoBrand #PeopleEmpowerment #LeadershipBranding #HR #leadership #support #empowerment #training #workshop #teamwork #CEO #COO #director #manager #trainer #coaching #manager #professionals #career #successandgrowthfocused #peoplecentric #VSHRProAcademy#Training40

2 views0 comments