HOW TO WIN THE JOB WITHOUT EXPERIENCES? | RPO by VSHR Pro Academy


-Vietnamese Information Below-


Accept reality and find ways to improve yourself every day

Instead of relying on your degree, accept that you have no experience at all and motivate yourself to learn and improve more. Nowadays there are many online courses and free courses for young people, be aware of your own weakness and take steps to improve it. But when meeting with an employer, instead of mentioning a weakness, bring up the content: "I am currently learning from a course and improving this skill."


Understand your worth and find the right job

If you want to apply for any position, you must understand if the job is suitable for your abilities, including the industry and corporate culture. You should find the connection and see what you can contribute to the business. Once you have established your values ​​in the job, you can show them to the employer in the first interview.


Make an impression from your career goals

If you do not have experience, impress the employer with a clear career goal. This goal often answers the question “who do you want to be in 3 years?” "What kind of person are you 5 years from now?" Through this career goal, employers will see your enthusiasm, dynamism, youth and passion for your work. Few people can refuse an enthusiastic human being, because they are the individuals who repel difficulties when they encounter them.


Don't brag about what you've never done

Be honest about all your work-related things. Employers are people who know and grasp the psychology of candidates, if they tell a lie, they will immediately receive a "minus sign" in their eyes.However, be smart and honest about not having experience. , about what you can't change for the better, and cleverly present what you can do to replace those missing experiences.


Start with the spirit of voluntary learning and doing

The spirit of dedication, volunteering and service are the most valuable things that employers want to see in all candidates, not just fresh graduates with no experience. In the world of work that is full of calculations and involves money and finance, dedication is gradually forgotten. Therefore, volunteer to participate in jobs related to the field you want to start the most, then not only get invaluable experience, but also build a wide network of communication and knowledge. whereby you will find a good job.


--Vietnamese--Chấp nhận thực tế và tìm cách nâng cao bản thân mỗi ngày

Thay vì trông đợi vào tấm bằng của mình, hãy chấp nhận mình chưa hề có kinh nghiệm nào cả và tự tạo động lực cho mình học hỏi và tiến bộ nhiều hơn. Hiện nay có nhiều khóa học online và khóa học miễn phí dành cho giới trẻ, hãy nhận thức rõ điểm yếu của bản thân và từng bước cải thiện nó. Nhưng khi gặp nhà tuyển dụng, thay vì đề cập điểm yếu, hãy đưa ra nội dung rằng:”Hiện em đang học tập từ một khóa học và cải thiện kĩ năng này.”


Hiểu được giá trị của bản thân và tìm công việc phù hợp

Muốn ứng tuyển bất kì vị trí nào đều phải hiểu rõ công việc ấy có phù hợp với năng lực của bản thân hay không, kể cả lĩnh vực ngành nghề và văn hóa doanh nghiệp. Bạn nên tìm ra sự liên kết và thấy được điều bản thân có thể cống hiến cho doanh nghiệp ấy. Một khi định vị được giá trị của mình trong công việc, bạn có thể thể hiện chúng trước nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn đầu tiên.


Tạo ấn tượng từ mục tiêu nghề nghiệp

Nếu chưa có kinh nghiệm, hãy tạo ấn tượng cho nhà tuyển dụng bằng một mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng. Mục tiêu này thường trả lời cho các câu hỏi “3 năm sau bạn muốn trở thành ai?” “5 năm sau bạn là người như thế nào?”. Thông qua mục tiêu nghề nghiệp này, nhà tuyển dụng sẽ thấy được sự nhiệt huyết, năng nổ, sức trẻ và niềm đam mê của bạn đối với công việc của mình. Ít ai có thể cự tuyệt một nhân lực nhiệt huyết, bởi chính họ là những cá thể đẩy lùi khó khăn khi gặp phải.


Không nói quá về những gì chưa từng làm

Hãy trung thực về tất cả những gì của bản thân liên quan đến công việc. Nhà tuyển dụng là người hiểu biết và nắm bắt được tâm lý ứng viên, nếu nói khoác thì sẽ nhận ngay “dấu trừ" trong mắt họ. Tuy nhiên, hãy thật thà một cách khôn khéo, trung thực về việc chưa có kinh nghiệm, về những gì mình chưa thể thay đổi để trở nên tốt hơn và trình bày một cách khôn khéo những gì bạn có thể làm thay cho những kinh nghiệm bị thiếu sót đó.


Bắt đầu với tinh thần tự nguyện học và làm

Tinh thần cống hiến, tình nguyện và phụng sự là những điều giá trị nhất mà nhà tuyển dụng muốn thấy ở tất cả ứng viên, không riêng gì sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm. Dưới thế giới công việc đầy toan tính và dính líu đến tiền bạc, tài chính, việc cống hiến dần dần bị lãng quên. Do đó, hãy tình nguyện tham gia các công việc có liên quan đến lĩnh vực bạn muốn bắt đầu nhiều nhất, khi ấy không chỉ nhận được những kinh nghiệm vô giá mà còn xây dựng được mạng lưới quan hệ giao tiếp rộng rãi và biết đâu nhờ đó bạn sẽ tìm được một công việc tốt.Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing! --- Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

15 views0 comments