IMPORTANCE AND CHALLENGES OF WORKFORCE TRANSFORMATION


People are always a crucial component in the success of a business. So, another essential factor is the operation and management of human resources. According to the "Human Resources Future Report 2020," human resource management includes reshaping the workforce, encouraging employee engagement and experience, influencing organizational culture, and is essential for the efficient operation of the HR function. HR management is also about compensation, recruitment, and personnel evaluation.


Administrators, however, view this as a challenge, particularly in light of the pandemic that is still going strong globally and the impact of digital transformation that many businesses are implementing. 60% of directors and VPs believe that HR is more involved in administration than in generating value. However, that notion is rejected by 74% of HR directors.


Promoting the growth and management of human resources and altering leaders' perspectives is always a challenging issue that takes time to solve. Companies should therefore have strategic HR policies that add value to the organization and react quickly to changing conditions.


Coming to Training 4.0, we bring HR solutions to help solve business problems. The company will have excellent opportunities and growth potential with better human resource management! Companies can get past those issues with the help of the training 4.0 solution.


--- Tiếng Việt ---


TẦM QUAN TRỌNG VÀ THÁCH THỨC CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI NHÂN SỰ


Con người bao giờ cũng là nhân tố tất yếu, tạo nên sự thành công cho công ty. Vậy nên, việc điều hành và quản trị nhân sự cũng là một yếu tố bắt buộc. Theo tờ “Báo cáo Tương lai Nhân sự 2020” chỉ ra rằng Quản trị Nhân sự không chỉ đơn thuần là trả lương thưởng, tuyển dụng và đánh giá nhân sự, mà còn bao gồm việc định hình lại lực lượng lao động, thúc đẩy sự gắn kết và trải nghiệm nhân viên, định hình văn hóa tổ chức, và không thể thiếu được hiệu quả vận hành chức năng nhân sự.


Tuy nhiên, đây lại được xem là một thách thức đối với các nhà quản trị, nhất là trong bối cảnh tác động bởi chuyển đổi số mà nhiều doanh nghiệp đang thực hiện, cùng với đó là đại dịch toàn cầu đang diễn ra. 60% giám đốc và phó giám đốc điều hành nhận định rằng nhân sự đang giữ vai trò hành chính nhiều hơn thúc đẩy giá trị. Tuy nhiên, 74% giám đốc nhân sự lại không đồng tình với ý kiến đó.


Việc đẩy mạnh phát triển và quản trị nhân sự và thay đổi quan điểm của các nhà lãnh đạo luôn là một bài toán khó, cần thời gian lâu dài. Do đó, các công ty nên có những chính sách nhân sự một cách có chiến lược nhằm thúc đẩy giá trị cho tổ chức và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong từng hoàn cảnh.


Đến với Training 4.0, chúng tôi mang đến giải pháp Nhân sự giúp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp. Việc cải thiện chất lượng và quản trị tốt nguồn nhân lực sẽ mang đến cơ hội và tiềm năng phát triển lớn cho công ty! Giải pháp Training 4.0 sẽ giúp công ty khắc phục những điều đó.


Come visit us at: https://www.health-revolution.org/trainings.html

-------------------------------

Contact VSHR Pro Academy now to get detailed information!

📩 Email: proacademy@health-revolution.org

📍 Website: https://www.health-revolution.org/pro-academy.html

#VSHRProAcademy #humanresources #solutions #employer #employee #interview #recruiting #workplace #hiring #softskill #working #training4.0


1 view0 comments