🤔IS YOUR COMPANY GOAL “SMART” ENOUGH?-Vietnamese Information below-


A common mistake❌ of some individuals and businesses setting their goals is that their objectives are broad and unattainable like "I want to be the best at X". This goal lacks direction and is vague. With an unclear target, you will not know what next steps need to be taken to drive results and guide your employees.


“If You Fail to Plan, You Are Planning to Fail” — Benjamin Franklin

Setting goals is much easier and more understandable by using a SMART✅ model, which stands for Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely. To help you focus your efforts and improve your chances of success, a SMART objective contains all of these characteristics. Let’s have a deeper understanding:


  • Specific: Clearly stated, unmistakable, and well-defined

  • Measurable: With precise standards that track your progress toward achieving the objective

  • Achievable: doable and not insurmountable

  • Realistic: Achievable, practical, and pertinent to your life's work

  • Timely: Having a timeline that is precisely specified, containing a start date and an end date. The idea is to make things urgent.


Setting goals is crucial to managing a successful organization. They may help you maintain a clear direction, inspire workers, and establish goals for your company to strive for. For instance, at VSHR Group, each member, even interns, has a clear set of goals that they can look at and strive for every day. This goal setting helps them to define their position and capacity and also motivates them to move forward.


🎯You don’t know what to analyze to set a SMART goal for the business level, or simply don’t know whether your goal is SMART or not? Contact us to meet the HR experts for business consultancy: CLICK HERE


-Vietnamese-Một sai lầm phổ biến❌ mà các cá nhân và doanh nghiệp hay mắc phải khi lên kế hoạch là đặt ra mục tiêu quá rộng và không thể đạt được, ví dụ như “Tôi muốn trở thành người giỏi nhất ở X”. Với một mục tiêu thiếu định hướng và không rõ ràng như vậy, bạn chắc chắn sẽ không biết bước tiếp theo mình cần phải làm là gì để thúc đẩy kết quả kinh doanh cũng như hướng dẫn cấp dưới của mình.


“If You Fail to Plan, You Are Planning to Fail” — Benjamin Franklin

Việc thiết lập mục tiêu trở nên dễ dàng và dễ hiểu hơn bao giờ hết nhờ sử dụng mô hình SMART✅, là viết tắt của Specific, Measurable, Achievable, Realistic, và Timely. Để giúp bạn tập trung toàn lực để nâng cao cơ hội thành công, mục tiêu SMART chính là công cụ đắc lực. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu:


  • Specific: Mục tiêu rõ ràng, không gây nhầm lẫn và được xác cụ thể

  • Measurable: Mục tiêu phải có các tiêu chuẩn chính xác để đo lường tiến độ

  • Achievable: Mục tiêu có thể thực hiện được

  • Realistic: Mục tiêu phải thiết thực và phù hợp với công việc

  • Timely: Có lịch trình cụ thể, có ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nhằm tạo tâm lý khẩn cấp


Việc thiết lập mục tiêu là rất quan trọng để quản lý một tổ chức dẫn đến thành công. Chúng có thể giúp bạn duy trì định hướng rõ ràng, truyền cảm hứng cho nhân viên và xác định mục tiêu phấn đấu cho cả công ty. Ví dụ, tại VSHR Group, mỗi thành viên, kể cả thực tập sinh, đều có một danh sách các mục tiêu rõ ràng mà họ có thể nhìn vào để phấn đấu mỗi ngày. Việc thiết lập mục tiêu cũng giúp nhân viên xác định rõ vị trí và năng lực của mình và hơn hết là động lực thúc đẩy họ phát triển.


🎯Bạn không biết phải đặt mục tiêu SMART cho cấp độ doanh nghiệp như thế nào, hay đơn giản là bạn không biết mục tiêu của mình đã đủ “SMART” hay chưa? Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận tư vấn từ các chuyên gia nhân sự đầu ngành: TẠI ĐÂY 

Are you looking for an HR strategy to strengthen your organization's employer branding? Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #PeoleEmpwerment #companygoal #businessgoal #strategy #SMARTgoal #SMARTmodel


0 views0 comments