Job Market Update - Week 4 of August | RPO by VSHR Pro Academy


-Vietnamese Information Below-

This week, while the open positions of IT was 3.4% more than last week, Software decreased 8.8% and Internet was 33% less than last week. Finance became the highest date in the non IT industry, and Banking increased 7% more than last week.


--

Software had a slight decrease and Internet dropped from 415 to 278 positions. However, IT went up slowly from 591 to 611 positions.

About the staff’s level, IT focused on seeking associate level, Software and Internet needed more staff at Middle-senior level.


--


About banking, finance and insurance, while Insurance grew sharply from 49 to 84 positions and Banking went up to 137, Finance decreased slowly from 173 to 169 positions.


About level's demand, Banking and Finance both focused on staff at the associate and Middle-senior level, Insurance paid more attention on Entry and Associate level.


--


In this week, while Commercial real estate and real estate was 9% higher than last week, construction had a fast up which was 46.6% higher than last week.

Commercial real estate made out 36, Construction rose up from 15 to 22 positions and Real Estate went up from 66 to 72.


Real Estate seeked and commercial real estate focused on Associate and Construction focused on both entry and Middle Senior level.


--


F&B changed stably and made 125 positions. Food Production declined from 78 to 62 positions. Furthermore, F&B focused on Entry and Middle-Senior level, Food Production needed more staff at Middle and director.

--


In the last group, all three industries had an upward trend this week, except Retail. Fashion had a stable trend, Consumer Goods climbed from 90 to 100 positions. Consumer Electronics increased 9 positions and made out 33. Retail decreased straightly from 121 to 112 positions.

In addition, they need staff at Associate and Middle-senior level.


-Vietnamese-

Tuần này, ngay khi các vị trí tuyển dụng của CNTT tăng 3,4% so với tuần trước, Phần mềm giảm 8,8% và Phần mềm ít hơn 33% so với tuần trước. Tài chính trở thành ngày cao nhất trong nhóm ngành phi CNTT, và Ngân hàng tăng hơn 7% so với tuần trước.


Phần mềm giảm nhẹ và Internet giảm từ 415 xuống 278 vị trí. Tuy nhiên, CNTT tăng chậm từ 591 lên 611 vị trí.

Về cấp độ nhân viên, CNTT tập trung vào việc tìm kiếm cấp liên kết, Phần mềm và Internet cần thêm nhân viên ở cấp Trung cấp.


Về ngân hàng, tài chính và bảo hiểm, trong khi Bảo hiểm tăng mạnh từ 49 lên 84 vị trí và Ngân hàng tăng lên 137 vị trí thì Tài chính giảm chậm từ 173 xuống 169 vị trí.


Về nhu cầu trình độ, ngành Tài chính - Ngân hàng đều tập trung vào đội ngũ nhân sự cấp Liên kết và Trung cấp, Bảo hiểm chú trọng hơn đến Trình độ đầu vào và Cao đẳng.


Trong tuần này, trong khi bất động sản Thương mại và bất động sản tăng 9% so với tuần trước, thì xây dựng lại tăng nhanh, cao hơn 46,6% so với tuần trước.

Bất động sản thương mại tăng 36 vị trí, Xây dựng tăng từ 15 lên 22 vị trí và Bất động sản tăng từ 66 lên 72 vị trí.


Bất động sản được tìm kiếm và bất động sản thương mại tập trung vào Liên kết và Xây dựng tập trung vào cả trình độ đầu vào và Trung cấp.


F&B thay đổi ổn định và có 125 vị trí. Sản xuất lương thực giảm từ 78 xuống 62 vị trí. Hơn nữa, cả hai đều tập trung vào cấp Cao đẳng và Trung cấp.


Ở nhóm cuối, cả ba ngành đều có xu hướng tăng trong tuần này, ngoại trừ Bán lẻ. Thời trang có xu hướng ổn định, Hàng tiêu dùng tăng từ 90 lên 100 vị trí. Điện tử tiêu dùng tăng 9 vị trí và tạo ra 33. Bán lẻ giảm thẳng từ 121 xuống 112 vị trí.

Ngoài ra, họ cần nhân viên ở cấp độ Cao đẳng và Trung cấp.Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!

---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

3 views0 comments