JOIN IN STARTUP? WAY TO MAINTAIN THE POWER | Ask John Show by VSHR Pro Academy


-Vietnamese Information Below-


Find a way to “Onboard Yourself"

Most newly built startups will skip the "introduction" stage for new employees to get used to the working environment, at this time, actively ask questions, behave friendly with people to understand each other better. Do not hesitate to participate in company meetings, activities or training courses and do not hesitate to ask for help when you need help. These will help you easily understand the personality of each colleague or the nature of each person's work's departments, thereby finding their own value in the business and "staying" longer.


Accept and solve the problem

Startup is the ideal self-development and self-study environment for young people when there is not always an experienced master to guide you. At this time, be brave to face the problem, actively find out the cause even if it is the first time you encounter it. The most valuable employee knows how to proactively and automatically solve problems, without specific instructions.


Feedback for superiors

In startups, teamwork is the most important factor. Being honest and open in communication, sharing problems openly is what founders need to see and want to see from their employees. If you don't give feedback, they won't be made aware of any issues and so nothing will change and progress, neither you nor the project, the company. When you have a chance to talk to your boss, experiment with giving ideas and see what you get in return!


Understand the product

No matter what department you work in, the most important thing is to understand the fundamental value that your product brings. This shows your care, effort and hard work in spending time with the company as well as on personal projects.


Appreciate the difficulties

In the startup world, uncomfortable situations always arise, from the smallest thing in the implementation process to the big problems related to corporate finance. Find them, identify difficulties, evaluate your own capacity, the team in charge and then find the right direction. Only when you step through it do you truly possess that difficulty and experience.--Vietnamese--


Tìm cách hoà nhập với công việc và môi trường StartUp

Đa phần các startup mới xây dựng sẽ bỏ qua khâu “nhập môn" cho nhân sự mới làm quen với môi trường làm việc, khi này hãy chủ động đặt câu hỏi, cư xử thân thiện với mọi người để hiểu nhau nhiều hơn. Đừng ngần ngại tham gia những buổi gặp mặt, hoạt động hay các khóa đào tạo của công ty và đừng ngại đề xuất khi cần giúp đỡ. Những điều này sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được tính cách đồng nghiệp hay tính chất công việc của mỗi phòng ban, từ đó tìm được giá trị của bản thân trong doanh nghiệp và “trụ” lâu hơn.


Đón nhận và giải quyết vấn đề

Startup là môi trường phát triển và tự học lí tưởng cho những người trẻ khi không phải lúc nào cũng có một master đầy kinh nghiệm đứng ra chỉ hướng cho bạn. Khi này hãy dũng cảm đối mặt với vấn đề, chủ động tìm hiểu nguyên nhân dù lần đầu gặp phải điều đó. Người nhân viên đáng giá nhất là biết chủ động và tự động giải quyết vấn đề, không cần bảo cụ thể.


Feedback cho cấp trên

Ở startup, teamwork là yếu tố quan trọng nhất. Thành thật và mở lòng trong giao tiếp, chia sẻ vấn đề một cách cởi mở là những gì founder cần thấy và muốn thấy từ nhân viên của mình. Nếu bạn không đưa ra phản hồi, họ sẽ không được biết về bất kỳ vấn đề nào và vì vậy sẽ không có gì thay đổi và tiến bộ, cả bản thân bạn cũng như dự án, công ty. Khi có cơ hội trao đổi với cấp trên, hãy thử nghiệm việc đưa ra ý kiến và chờ xem những điều ta nhận lại là gì!


Hiểu sản phẩm, nắm dữ liệu

Dù làm việc ở phòng ban nào, điều quan trọng nhất là phải nắm được giá trị cơ bản mà sản phẩm của doanh nghiệp mang lại. Điều này thể hiện sự quan tâm, nỗ lực và sự chịu khó của bạn khi dành thời gian cho công ty cũng như những dự án cá nhân.Trân trọng những khó khăn

Trong thế giới khởi nghiệp, các tình huống không thoải mái luôn xảy ra, từ điều nhỏ nhặt nhất trong quá trình thực hiện cho đến những vấn đề lớn liên quan đến tài chính doanh nghiệp. Hãy tìm ra chúng, nhận định khó khăn, đánh giá năng lực của bản thân, nhóm phụ trách rồi tìm ra hướng đi phù hợp. Chỉ khi bạn bước qua nó, bạn mới thực sự sở hữu khó khăn và trải nghiệm đó.


4 views0 comments