Middle Manager lacking of Management skill | Training 4.0 by VSHR Pro Academy

Updated: Nov 21Giảm hiệu quả công việc nhân viên

Kĩ năng giao tiếp, hướng dẫn và dẫn dắt nhân viên đi đúng hướng là những điều trong kĩ năng quản trị. Nếu bị thiếu đi sẽ ảnh hưởng tinh thần và hiệu quả công việc nhân viên. Họ không được hướng dẫn đúng, không được truyền cảm hứng, dẫn đến việc nhân viên làm cho qua và không xem nó như một hành động có giá trị, làm mờ đi mục tiêu công việc và nhiệm vụ từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả.


Nhân viên mất động lực làm việc

Nhân viên nào trong doanh nghiệp, dù chưa hay có kinh nghiệm đều mong được Manager hướng dẫn, được học hỏi, được dẫn dắt từ người có chức vụ cao hơn mình để chạm đến thành tích cụ thể. Nếu không có năng lực quản trị, quản lí và lãnh đạo, cá Manager là người chính tay “dập tắt” động lực và ý nghĩa công việc đối với nhân viên.

Không xây dựng được lòng tin của nhóm

Nếu thiếu đi kĩ năng quản trị, Manager dễ trở thành người độc tài, độc tôn, làm việc một mình. Họ sẽ ít nghe ý kiến từ người khác, không quan tâm đến suy nghĩ và giá trị của những người xung quanh. Dẫn đến khoảng cách giữa Manager với nhân viên ngày càng xa, mang đến cảm giác và bầu không khí công việc không thiên thiện. Nhóm làm việc khi này sẽ không xây dựng lòng tin với nhau và sẽ khó đồng lòng khi gặp khó khăn.

Không dẫn dắt được nhóm đạt mục tiêu

Kĩ năng quản trị thuần thục cần biết vận dụng cả tinh thần và trí óc. Để quy tụ mỗi thành viên trong nhóm cùng tập trung và dốc sức lực cho một vấn đề cụ thể không phải là điều dễ dàng. Nhưng điều này là mấu chốt cho sự thành bại của một dự án hay một nhóm người trong công việc, do đó dẫn dắt của nhà quản có tốt hay không sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của tập thể.


Ra quyết định sai lầm

Manager chưa nắm được phương pháp quản trị, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ với nhân viên sẽ khó thể hiểu cách làm việc và năng lực của từng người. Dẫn đến dễ đưa ra quyết định sai lầm khi gặp biến cố, không những không cứu vãn vấn đề, còn làm ảnh hưởng thêm nhiều người khác.-English-


Reduce employee work efficiency

Communication skills, guiding and leading employees in the right direction are the things in management skills. If it is missing, it will affect the morale and work efficiency of employees. They are not properly guided, not inspired, which leads to employees passing through and not seeing it as a valuable action, blurring the work goals and tasks thereby affecting efficiency.


Employees lose motivation to work

Any employee in the business, whether inexperienced or inexperienced, is looking forward to being guided by the Manager, to learn, and to be led from someone with a higher position than himself to reach specific achievements. If there is no management, management and leadership capacity, the manager is the one who "extinguishes" the motivation and meaning of work for employees.


Failed to build team trust

If there is a lack of management skills, the Manager can easily become a dictator, unique, working alone. They will rarely listen to the opinions of others, not caring about the thoughts and values ​​of those around them. This leads to the distance between the Manager and the employees getting further and further away, creating an unfriendly working atmosphere and feeling. The working group will not build trust with each other and it will be difficult to agree when difficulties arise.


Unable to lead the team to achieve the goal

Good management skills need to know how to use both mind and spirit. It is not easy to get each team member to focus and devote their energies to a particular problem. But this is the key to the success or failure of a project or a group of people at work, so whether a manager's leadership is good or not will affect the final outcome of the team.


​​Make the wrong decision

Managers who do not know how to manage, communicate and build relationships with employees will find it difficult to understand the working style and capacity of each person. Leads to easy to make wrong decisions when encountering events, not only not saving the problem but also affecting many other people.


Do you know what your learning experience is? Which field of work that you want to improve?


The Training 4.0 will help you to build your learning experience!


Contact us for support or working with us: proacademy@health-revolution.org

With Training 4.0, the programs provide the company with a practical yet handful solution for your middle manager:


 • Customer Experience Management (CX 4.0)

 • Leadership Training (Leadership 4.0)

 • Sales Training (Salesforce 4.0)

 • Digital Marketing Training (DM.40)

 • Digital Business Strategy

 • IT Leadership and strategy

 • Recruitment and Employer Branding

 • Digital Transformation (DX 4.0)

 • Digital Workspace

 • Manager 4.0

 • Employ Experience (EX 4.0)

 • Strategic Thinking and Communication

 • Recruitment and Interview Skill 4.0

 • Business Writing

Stay tuned for VSHR further updates about our training 4.0 as to how we can help for your middle-manager:


-----

Find out more about us at:

#VSHR #VSHRProAcademy #SDG4 #EchoBrand #PeopleEmpowerment #LeadershipBranding #HR #leadership #support #empowerment #training #workshop #teamwork #CEO #COO #director #manager #trainer #coaching #manager #professionals #career #successandgrowthfocused #peoplecentric #VSHRProAcademy#Training40


10 views0 comments