POOR EMPLOYEE EXPERIENCE: POOR COMPANY FUTURE-Vietnamese Information below-"The first consequence of a bad employee experience is measured in terms of productivity, costs, profitability” - Bertrand Duperrin, Head of People and Business Delivery @Emakina

🤔Along with customer experience, “Employee Experience” is the rising star inside the HR community. However, it is a common fact that some companies are over-focusing on revenue that their employees’ satisfaction is neglected and kept at a terribly poor rate.


Believe it or not, a low employee experience rate will cause a rough and ineffective operation since the workers don’t have the necessary effort to get things done. Moreover, a boring and discouraged working environment is what all candidates want to avoid when applying for a job. As a result, the future of your organization would be nothing but chaos.


💡Opposingly, starting building an inclusive and purposeful employee experience from today is your mission as an HR manager/executive. Its impact cannot be assessed by days but by quarters and years. Gradually, your employees, either the white-collar executives or the blue-collar workers, will become more productive as they wish to dedicate themselves to their second home - the company, which levels up the revenue.

Home Depot is a Canadian company that is well-known for its well-timing employee benefits and care. With profound learning about the employees’ needs, Home Depot has given out meaningful support, such as the Home Fund and tuition reimbursement.


🎯If you are finding the right strategy to improve your company’s employee experience, visit VSHR today to acquire the custom-made solution after receiving a Pro HR audit from our experts: CLICK HERE


-Vietnamese-"Hậu quả đầu tiên của trải nghiệm nhân viên tồi tệ được đo bằng năng suất, chi phí, lợi nhuận công ty” - Bertrand Duperrin, Head of People and Business Delivery @Emakina

🤔Cùng với trải nghiệm của khách hàng, “Trải Nghiệm Nhân viên” là ngôi sao đang lên trong cộng đồng nghề HR. Tuy nhiên, có một thực tế khá phổ biến là một số công ty đang quá tập trung vào doanh thu đến nỗi sự hài lòng của nhân viên bị ngó lơ và có mức điểm rất kém.


Dù bạn có tin hay không thì trải nghiệm nhân viên thấp sẽ dẫn đến việc vận hành doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, vì người lao động không có đủ nỗ lực cần thiết để hoàn thành công việc. Hơn nữa, một môi trường làm việc nhàm chán là điều mà tất cả các ứng viên đều muốn tránh khi đi xin việc. Kết quả là, tổ chức của bạn sẽ có một tương lai không quá tươi sáng.


💡Hãy bắt đầu xây dựng trải nghiệm nhân viên một cách toàn diện ngay từ hôm nay với tư cách là một nhà quản lý/ điều hành nhân sự. Ảnh hưởng của hoạt động này không thể đánh giá bằng ngày mà bằng quý hoặc năm. Nhân viên của bạn, dù là nhân viên văn phòng hay công nhân, sẽ dần trở nên năng suất hơn khi họ muốn cống hiến cho ngôi nhà thứ hai này, góp phần tăng doanh thu cho tổ chức.


Home Depot là một công ty Canada nổi tiếng về chế độ chăm sóc và phúc lợi nhân viên kịp thời. Với sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của nhân viên, Home Depot đã đưa ra những hỗ trợ đầy ý nghĩa, chẳng hạn như Quỹ HOME và chính sách hoàn trả học phí.


🎯Nếu bạn đang tìm kiếm chiến lược phù hợp để cải thiện trải nghiệm nhân viên cho tổ chức của mình, hãy truy cập website VSHR ngay từ hôm nay để nhận được những giải pháp được thiết kế dựa trên tình hình hiện tại của công ty bạn: TẠI ĐÂY
 

Are you looking for an HR strategy to strengthen the employee-employer connection of your organization? Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #PeopleEmpowerment #employeerelations #employeeexperience


2 views0 comments