🤔DO YOU KNOW WHY YOUR LEADERSHIP COMPETENCY FRAMEWORK DOESN’T WORK?-Vietnamese Information below-


Leadership Competency Framework is essential to increase leadership effectiveness. Some organizations apply just one leadership model to define key skills of managers across levels and functions. However, managers with different professionals have different skill sets and passions, leading to their dissimilar leadership styles.


❌With a standardized Leadership Competency Model, managers would be restricted from the creativeness and freedom to accomplish their work. Gradually, initiatives become exhausted and the whole organization is unable to stay up-to-date with the market. And the long-term revenue would decrease as a result of being outdated.


✅In spite of the fact that the Leadership Competency Framework is vital to compete in today’s marketplace, it needs to be flexible and suitable when applied to different managers. Once you achieve it, leaders in your company would have their own comfortable environment to develop and are not worried about being judged. A healthy and encouraging working environment means a bright future for that company.


Microsoft has developed its competencies for skilled effectiveness that clearly states the success factors and the correlative competencies. For example, a success factor “Customer Feedback” will be effectively performed with competencies “Customer Focus” and “Representing Microsoft”.


🎯Have a problem in developing a leadership competency framework? Contact us: CLICK HERE


-Vietnamese-🤔Khung Năng lực Lãnh đạo là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Tuy nhiên, một số tổ chức chỉ áp dụng một mô hình lãnh đạo để xác định các kỹ năng chính của nhà quản lý ở các cấp và các phòng ban. Nhưng các nhà quản lý với các chuyên gia khác nhau lại có bộ kỹ năng và niềm đam mê khác nhau, dẫn đến phong cách lãnh đạo của họ không giống nhau.


❌Với Mô hình Năng lực Lãnh đạo được chuẩn hóa, các nhà quản lý sẽ bị hạn chế khả năng sáng tạo và tự do để hoàn thành công việc của họ. Dần dần, các sáng kiến ​​trở nên cạn kiệt và toàn bộ tổ chức không thể theo kịp với thị trường. Do đó, doanh thu của họ sẽ giảm do tình trạng lạc hậu kéo dài.


✅ Mặc dù trên thực tế, Khung Năng lực Lãnh đạo được xem như một vũ khí bí mật để cạnh tranh, nó cần phải linh hoạt và phù hợp khi áp dụng cho các nhà quản lý khác nhau. Một khi nhân viên HR đạt được điều này, các nhà lãnh đạo trong tổ chức của bạn sẽ có môi trường thoải mái riêng để phát triển và không lo bị đánh giá. Một môi trường làm việc lành mạnh và mang tính khuyến khích sẽ giúp công ty đó đạt được một tương lai tươi sáng.


Microsoft đã phát triển khung năng lực cho những kỹ năng cần thiết, trong đó nêu rõ các yếu tố thành công và các năng lực tương quan với các yếu tố đó. Ví dụ, yếu tố thành công “Phản hồi của khách hàng” sẽ đi đôi với các năng lực “Tập trung vào khách hàng” và “Đại diện cho Microsoft”.


🎯Bạn đang gặp vấn đề trong việc phát triển khung năng lực lãnh đạo? Liên hệ ngay với chúng tôi: TẠI ĐÂY
 

Are you looking for an HR strategy to strengthen the employee-employer connection of your organization? Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter #PeopleEmpowerment

#Leadership #LeadershipCompetencyFramework


5 views0 comments