RPO LITE Professional Consulting Solution VSHR Pro Academy


–Vietnamese informations below–


“LITE” - the development of this vocabulary comes from little (little) to expect (wait, expect), beyond to trust, trust (rely, trust) and about a decade Recently, "LITE" is used as the meaning of light when it is homophone with "light".

Therefore, VSHR Pro Academy provides an HR solution - RPO LITE with the same mission.


What is RPO LITE?

Compared with existing recruitment services on the market, RPO LITE is a human resource solution that helps businesses own professional recruitment consultants and have many years of experience in the recruitment industry.


Like Light, the consultant at RPO LITE will guide, support and lead the internal HR of the enterprise through online meetings to solve the problems facing, improve the recruitment situation, Improve performance and achieve recruitment results as expected.


What do you get from RPO LITE?

During the recruitment process, the corporate recruitment department will work with the TA (Talent Acquisition) team to implement the recruitment process.

With more than 5 years of experience in the recruitment industry, recruitment specialists from VSHR Pro Academy guide internal HR to understand and solve problems, provide HR solutions, and provide expert advice when required in the recruitment process. Thereby assisting businesses in issues such as:


  • Difficulty finding and recruiting candidates;

  • CV quality - Poor candidate profile;

  • Skills in recruiting HR department are not mature;

  • The recruitment process is lengthy and inefficient;

  • It takes a long time to adjust the recruitment method;...


With RPO LITE, VSHR Pro Academy also helps the internal recruitment department gain more experience in the recruitment process and improve professional skills.

Through the process, trust, confidence and rely are also gradually formed between the internal recruitment team and the recruitment specialist, between the candidate and the enterprise in general when the expected recruitment effect is achieved.


What is the difference between RPO LITE and RPO TALENT?

About RPO TALENT: CLICK HERE

Instead of just supporting the process of searching, screening, and prequalification, the HR solution RPO LITE will directly find the cause of the delay and decrease in recruitment efficiency, thereby providing timely support solutions for businesses. , shortening the time wasted for directionless adjustment and maneuvering.


Is your company hiring employees? Please contact with us via:

Email address: proacademy@health-revolution.org

–Vietnamese–“LITE" - quá trình phát triển của từ vựng này xuất phát từ sự nhỏ nhắn (little) sang mong chờ (wait, expect), xa hơn nữa là sự tin tưởng, tin cậy (rely, trust) và khoảng một thập kỉ gần đây, “LITE” được dùng như ý nghĩa của ánh sáng khi mang đồng âm với “light".

Và VSHR Pro Academy cung cấp giải pháp nhân sự RPO LITE với sứ mệnh tương tự.


Thế nào là RPO LITE?

So với các dịch vụ tuyển dụng hiện có trên thị trường, RPO LITE là giải pháp nhân sự giúp doanh nghiệp sở hữu chuyên viên tư vấn tuyển dụng chuyên nghiệp và có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành tuyển dụng nhân sự.


Như ánh sáng (light), chuyên viên tư vấn tại RPO LITE sẽ hướng dẫn, hỗ trợ và dẫn dắt HR nội bộ doanh nghiệp thông qua các buổi meeting online nhằm giải quyết vấn đề đang đối mặt, cải thiện tình trạng tuyển dụng, nâng cao hiệu suất và đạt được kết quả tuyển dụng như mong đợi.


Bạn nhận được gì từ RPO LITE?

Suốt quy trình tuyển dụng, bộ phận tuyển dụng doanh nghiệp sẽ cùng nhóm TA (Talent Acquisition) triển khai quy trình tuyển dụng.

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành tuyển dụng nhân sự, chuyên viên tuyển dụng từ VSHR Pro Academy hướng dẫn HR nội bộ doanh nghiệp tìm hiểu và giải quyết vấn đề, cung cấp giải pháp nhân sự, đóng góp ý kiến chuyên môn khi cần thiết trong quy trình tuyển dụng. Từ đó hỗ trợ doanh nghiệp ở các vấn đề như:


  • Khó khăn khi tìm và tuyển ứng viên;

  • Chất lượng CV - Profile ứng viên kém;

  • Kĩ năng tuyển dụng bộ phận HR chưa thuần thục;

  • Quy trình tuyển dụng bị kéo dài, không hiệu quả;

  • Mất nhiều thời gian điều chỉnh phương thức tuyển dụng;...


Với RPO LITE, VSHR Pro Academy đồng thời giúp bộ phận tuyển dụng nội bộ có thêm kinh nghiệm trong quy trình tuyển dụng, cải thiện kỹ năng chuyên môn. Trong quy trình này, sự tín nhiệm, tin cậy và tin tưởng cũng dần được hình thành giữa nhóm tuyển dụng nội bộ với chuyên viên tuyển dụng, giữa ứng viên với doanh nghiệp nói chung khi đạt được hiệu quả tuyển dụng mong đợi.


RPO LITE khác gì RPO TALENT?

Thay vì chỉ hỗ trợ quá trình tìm kiếm, sàng lọc, sơ tuyển, giải pháp nhân sự RPO LITE sẽ trực tiếp tìm ra nguyên nhân kéo dài, giảm hiệu quả tuyển dụng, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian lãng phí cho việc điều chỉnh và xoay sở một cách không phương hướng.


Liên hệ ngay về RPO LITE!

Doanh nghiệp bạn có đang tuyển nhân sự trong thời gian gần đây?

Bạn sở hữu bộ phận tuyển dụng nhưng nhóm vẫn chưa thuần thục trong việc lên kế hoạch tuyển dụng?

Hay nhóm đang xoay sở trong việc tìm kiếm ứng viên cho các vị trí cấp cao trong doanh nghiệp?


Hãy liên hệ chúng tôi ngay qua

Email address: proacademy@health-revolution.org

Bạn sẽ nhận được thông tin và giải pháp tuyển dụng nhân sự chi tiết nhất từ VSHR Pro Academy!


Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing! --- Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


8 views0 comments