RPO TALENT Client Success HR Solutions VSHR Pro AcademyWhat is RPO TALENT recruitment solution?

The lowest cost solution and also the most basic recruitment solution provided by VSHR Pro Academy. In this solution, the TA (Talent Acquisition) team of VSHR Pro Academy helps businesses find candidates that match the JD (Job Description) that the business provides.

The RPO Talent solution includes searching and screening the list of candidates through short interviews between candidates and the TA team, thereby bringing to businesses a list of qualified and suitable candidates!

Why RPO TALENT?

With a low-cost solution, RPO Talent is dedicated to businesses that already own a recruitment department (HR team) but need a source of candidates and a number of CVs within a certain period of time.

Choosing RPO Talent service does not need a high budget (hundreds of millions), but still ensures the number of candidates to find, takes advantage of internal resources of the enterprise, saves time and achieves the recruitment goals!

Does RPO TALENT also employ management level staff?

Yes. RPO Talent in particular or the recruitment solution in general of VSHR Pro Academy recruits all personnel positions in the enterprise: executive staff, junior staff, middle managers, senior managers. Whether domestic or foreign candidates, fresh graduates or have certain experience in the industry, VSHR Pro Academy can be searched and approached.


–Vietnamese–RPO TALENT là giải pháp tuyển dụng gì?

Giải pháp có chi phí thấp nhất và cũng là giải pháp tuyển dụng cơ bản nhất do VSHR Pro Academy cung cấp. Tại giải pháp này, nhóm TA (Talent Acquisition) thuộc VSHR Pro Academy giúp doanh nghiệp tìm ứng viên phù hợp với JD (Job Description) mà doanh nghiệp cung cấp.

Giải pháp RPO Talent bao gồm việc tìm kiếm, sàng lọc danh sách ứng viên qua những cuộc phỏng vấn ngắn giữa ứng viên với nhóm TA, từ đó đưa đến doanh nghiệp danh sách ứng viên thực sự chất lượng và phù hợp!

Vì sao lại là RPO TALENT?

Với giải pháp chi phí thấp, RPO Talent dành riêng cho doanh nghiệp đã sở hữu bộ phận tuyển dụng (HR team) nhưng cần nguồn ứng viên và số lượng CV trong thời hạn nhất định.

Lựa chọn dịch vụ RPO Talent không cần mức dự trù kinh phí cao (hàng trăm triệu), mà vẫn đảm bảo số lượng ứng viên cần tìm, tận dụng được nguồn lực nội bộ doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian và đạt được mục tiêu tuyển dụng!

RPO TALENT có tuyển dụng cả nhân viên cấp quản lí không?

Có. RPO Talent nói riêng hay giải pháp tuyển dụng nói chung của VSHR Pro Academy tuyển dụng mọi vị trí nhân sự trong doanh nghiệp: nhân viên thừa hành, nhân viên cấp cơ sở, quản lí cấp trung, quản lí cấp cao. Kể cả ứng viên trong nước – ngoài nước, ứng viên mới ra trường hay đã có kinh nghiệm nhất định trong ngành nghề, VSHR Pro Academy đều có thể tìm kiếm và tiếp cận.

Doanh nghiệp đang cần tuyển dụng nhân sự? Hãy liên hệ chúng tôi ngay qua

Email address: proacademy@health-revolution.org

Bạn sẽ nhận được thông tin và giải pháp chi tiết nhất từ RPO - Giải pháp tuyển dụng nhân sự thuộc VSHR Pro Academy!Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!


---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

12 views0 comments