STARTUP - 5 BASIC THINGS TO BUILD IT | Ask John Show by VSHR Pro Academy


--Vietnamese Information Below--


Business idea

There must be a difference. The difference is that the starting point is also the only strength of your own business before joining the competitive "wave" in the market. outstanding factor, uniqueness and some special benefit that customers receive from the product compared to the existing product.


Defining ideas is an important decision-making process. Besides finding the difference, it is also necessary to pay attention to the feasibility, suitability with capacity, financial situation and factors related to the upcoming market to enter.


Project management ability

Involves defining business goals, operating, managing and ensuring everything goes according to the original schedule. The current business trend is gradually shifting from production to providing services according to customer requirements. Therefore, it is advisable to consider choosing a management form that empowers employees to take the initiative, the management level only needs to monitor the progress and coordinate to ensure that everything goes according to the original schedule.Market research skills

Customers are an important and decisive factor in any business. Therefore, identifying target customers, capturing customer psychology and meeting their needs will help businesses succeed. In addition, this is a simple method to identify the strengths and weaknesses of your competitors, from which, you can come up with suitable products and business strategies to compete with your competitors.


Sales skills

No one but you is the one to sell the company's products to others. With a small number of employees and not too much experience, you must be the person who knows the best about the product, about the customer, about the difference of the product to ensure the survival in the early period of the business.

In this process, take the initiative to improve yourself, practice basic skills every day such as: communication, listening, presentation, negotiation, closing sales, ... to not only sell products to businesses. , but also an example for new employees to follow.Leadership skills

The ability to motivate and stimulate, encourage employees to create value for the business is important to maintain the energy, progress and business status of the business. The success of your company will depend a lot on the morale and productivity of your workforce, and of course, leadership is not tied to autocracy, but instead you need to be prepared to listen. Hear the concerns and suggestions from your employees.


--Vietnamese--


Ý tưởng kinh doanh

Phải có sự khác biệt. Sự khác biệt là điểm xuất phát cũng là thế mạnh duy nhất của chính doanh nghiệp bạn có trước khi gia nhập vào “làn sóng" cạnh tranh trên thị trường. Nếu không thể đảm bảo việc có sự khác biệt, ít nhất cần đảm bảo yếu tố nổi bật, sự độc đáo và lợi ích đặc biệt nào đó mà khách hàng nhận được từ sản phẩm so với mặt hàng đã có.


Xác định ý tưởng là quá trình đưa ra quyết định quan trọng. Bên cạnh tìm sự khác biệt, cũng cần quan tâm đến tính khả thi, tính phù hợp với năng lực, tình hình tài chính và những yếu tố liên quan đến thị trường sắp đến gia nhập.Khả năng quản lý dự án

Liên quan đến việc xác định mục tiêu kinh doanh, vận hành, quản lý và đảm bảo mọi thứ đi đúng tiến độ ban đầu đã định ra. Xu hướng kinh doanh hiện nay dần dịch chuyển từ khuynh hướng sản xuất sang cung ứng dịch vụ theo yêu cầu khách hàng. Do đó, nên xem xét lựa chọn hình thức quản lý trao quyền chủ động cho nhân viên, cấp quản lý chỉ việc giám sát tiến độ, điều phối để đảm bảo cho mọi thứ diễn ra đúng tiến độ ban đầu định ra.Kỹ năng nghiên cứu thị trường

Khách hàng chính là nhân tố quan trọng và quyết định trong việc kinh doanh bất kì ngành nghề nào. Do vậy, việc xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, nắm bắt tâm lý khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ sẽ giúp cho doanh nghiệp thành công. Ngoài ra, đây là phương pháp đơn giản nhằm nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ, từ đó, có thể đưa ra những sản phẩm, chiến lược kinh doanh phù hợp để cạnh tranh với đối thủ của bạn.Kỹ năng bán hàng

không ai ngoài bạn là người đi sale chính sản phẩm của công ty cho người khác. Với số lượng nhân sự ít và không quá nhiều kinh nghiệm, bạn phải là người hiểu rõ nhất về sản phẩm, về khách hàng, về điểm khác biệt của sản phẩm nhằm đảm bảo sự tồn tại trong khoảng thời gian đầu của doanh nghiệp.

Quá trình này, hãy chủ động nâng cao bản thân, rèn luyện các kỹ năng cơ bản mỗi ngày như: giao tiếp, lắng nghe, trình bày, đàm phán, chốt sales,... để không chỉ bán được hàng cho doanh nghiệp, mà còn là tấm gương cho những nhân viên mới sau này noi theo.


Kỹ năng lãnh đạo

Khả năng thúc đẩy và kích thích, khuyến khích nhân viên tạo ra giá trị cho doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để duy trì năng lượng, tiến độ và trạng thái kinh doanh của doanh nghiệp. Sự thành công của công ty sẽ phụ thuốc rất nhiều vào tinh thần và năng suất làm việc của lực lượng lao động và đương nhiên, lãnh đạo không phải gắn liền với sự độc đoán, mà thay vào đó bạn cần phải chuẩn bị để lắng nghe những mối quan tâm và những lời đề nghị từ nhân viên của bạn.--

What's ASK JOHN SHOW?: https://www.health-revolution.org/ask-john.html


👉🏼 Do you want to join us and be our guests to bring more value? Do you want to accompany us to learn many useful things? Let’s connect for us to know more about you!


  • Join our community to get more information about the show: Click here

  • Let visit website to know more about the show: Click here

  • Ask John Show - Youtube Playlist: Click here

  • Ask John Show - Facebook Page: Click here

  • Our host - John Masud Parvez: Click here

#VSHRProAcademy #AskJohnShow #sharing #stories #experience #entrepreneur #liveshow #conversation #talking #leadership #training #skill #learning #branding #personalbrand #successful #success #careerpath #sharing #international #guests

6 views0 comments