STARTUP’S DEVELOPMENT STAGES | Ask John Show by VSHR Pro Academy


-Vietnamese Information Below-


Stage 1: Orientation

This is the stage when the entrepreneur needs to choose for himself a suitable business idea and product with a detailed plan. Besides, it is necessary to rely on your own capacity and strengths to achieve the best results when spending time building a business. This is the stage that lays the foundation for future sustainable development.


Stage 2: Facing

Immediately after going through many steps of the master plan, blueprint, recruiting resources, and testing the project, startups begin to face many practical challenges and obstacles. At this stage, businesses are very susceptible to all kinds of objective and subjective factors. And this is also the period when many startups encounter initial failures.


Stage 3: Integration

After getting used to handling difficulties and obstacles, and having a stable customer base. A business can enter the phase of "marketing" with its major competitors by boosting sales. At this time, businesses can expand their human resources and work scale to achieve the desired revenue target.


Stage 4: Get on speed

Dream Come True Indeed Stage! At this point, it is possible to consider planning to establish a future expansion business model or consolidate and perfect the enterprise infrastructure. Most importantly, set new goals at different stages seriously and stick to them.--Vietnamese--

Giai đoạn 1: Định hướng

Đây là giai đoạn người khởi nghiệp cần chọn ra cho mình một ý tưởng kinh doanh và sản phẩm phù hợp cùng kế hoạch chi tiết. Bên cạnh đó cần dựa vào năng lực, thế mạnh của bản thân nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất khi dành thời gian xây dựng doanh nghiệp. Đây là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững sau này.
Giai đoạn 2: Đối mặt

Ngay sau khi thông qua nhiều bước kế hoạch tổng quát, kế hoạch chi tiết, chiêu mộ nguồn lực và thử nghiệm dự án, các startup bắt đầu đối mặt nhiều thách thức và trở ngại thực tế. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp rất dễ bị tác động bởi mọi yếu tố khách quan, chủ quan. Và đây cũng là giai đoạn nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp vướng phải những thất bại ban đầu.


Giai đoạn 3: Hòa nhập

Sau khi đã quen với việc xử lý những khó khăn, chướng ngại, và đã có được lượng khách hàng ổn định. Doanh nghiệp có thể tiến vào giai đoạn dần “hòa nhập thị trường” với các đối thủ cạnh tranh lớn của mình bằng việc thúc đẩy bán hàng. Khi này các doanh nghiệp có thể mở rộng nguồn nhân lực và quy mô công việc nhằm đạt được mục tiêu doanh thu mong muốn.Giai đoạn 4: Xúc tiến

Giai đoạn Dream Come True Indeed! Khi này có thể xem xét đến việc lên kế hoạch thiết lập mô hình kinh doanh mở rộng trong tương lai hoặc củng cố và hoàn thiện cơ sở hạ tầng doanh nghiệp. Quan trọng hơn cả là đặt ra những mục tiêu mới ở các giai đoạn khác nhau một cách nghiêm túc và kiên trì thực hiện nó.====

👉🏼 Do you want to be our guest in Ask John Show? Click here for us to know more about your information: https://www.health-revolution.org/ask-john.html


  • Join our community to get more information about the show: Click here

  • Let visit website to know more about the show: Click here

  • Ask John Show - Youtube Playlist: Click here

  • Ask John Show - Facebook Page: Click here

  • Our host - John Masud Parvez: Click here

#VSHRProAcademy #AskJohnShow #sharing #stories #experience #entrepreneur #liveshow #conversation #talking #leadership #training #skill #learning #branding #personalbrand #successful #success #careerpath #sharing #international

6 views0 comments