THE LACK OF TEAMWORK SKILLS AMONG MIDDLE MANAGER IS HURTING COMPANY’S OPERATION | Training 4.0

Updated: Sep 2


Harvard Business School has shown that we are suffering from an epidemic of “underperforming and demoralized middle managers who lack the networking, planning, and team-building skills necessary to excel in the flat organizational structures that are so prevalent today…”


Currently, middle managers have lack of opportunities to develop management skills and develop themselves, especially in the context that teamwork is gradually becoming one of the special skills required for all middle managers. The lack of skills to lead, manage and operate a team can make middle managers face larger problems, and that affects the company's operation.


Management guru Ken Blanchard states that 47% of new team leaders receive no training at all for their role, which could very well be part of the reason that 60% of new managers underperform during their first two years. From there, it can be seen that the orientation and training of middle managers is the most important thing in running a company.


Training 4.0 solution solves business problems in workforce transformation, business improvement and growth, making middle managers into a solid resource of the future.


---Vietnamese---


Trường Kinh Doanh Harvard đã chỉ ra rằng chúng ta đang chịu tác động “sự kém hiệu quả và tinh thần của các quản lý cấp trung, những người thiếu các kỹ năng kết nối, lập kế hoạch và xây dựng nhóm cần thiết để nổi bật trong cơ cấu tổ chức…”


Hiện nay, các quản lý cấp trung đang có ít cơ hội để phát triển các kỹ năng quản lý và phát triển bản thân, đặc biệt trong bối cảnh các kỹ năng teamwork đang trở nên ngày một quan trọng. Sự thiếu hụt về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận hành một tập khiến quản lý cấp trung đối mặt với những vấn đề lớn hơn, và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến việc vận hành của công ty.


Chuyên gia quản lý Ken Blanchard nói rằng 47% những leader mới không nhận được đào tạo gì đối với vai trò của họ, điều đó có thể là lý do 60% lãnh đạo hoạt động kém hiệu quả trong 2 năm đầu tiên. Từ đó có thể thấy, việc định hướng và đào tạo các nhà quản lý cấp trung là điều quan trọng nhất trong việc điều hành một công ty.


Giải pháp Training 4.0 giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi lực lượng lao động, cải thiện và tăng trưởng kinh doanh, biến các nhà quản lý cấp trung trở thành nguồn lực vững chắc của tương lai.


===

Visit us at: https://www.health-revolution.org/trainings.html

-------------------------------

Contact VSHR Pro Academy now to get detailed information!

📩 Email: proacademy@health-revolution.org

📍 Website: https://www.health-revolution.org/pro-academy.html

#VSHRProAcademy #humanresources #solutions #employer #employee #recruiting #workplace #hiring #softskill #working #training4.0


9 views0 comments