Vietnam Job Market Update - 3rd week of NOV | VSHR Pro Academy


Tuần này, có hơn 2890 vị trí được mở. Ngành công nghệ chiếm khoảng 31% trên tổng thị trường (889 vị trí). F&B và Ngân hàng chiếm khoảng 4,4%, Tài chính chiếm 4% với 115 vị trí tuyển dụng.--

Ngành công nghệ đã có sự chuyển biến ổn định. CNTT giữ vị trí đầu tiên và tăng thêm 22 vị trí tuyển dụng so với tuần trước. Internet tuyển 139 vị trí và Phần mềm còn cần 306 nhân sự.


Công nghệ tập trung vào việc tuyển dụng middle senior level và Entry level--

Trong khi Bảo hiểm và Tài chính có xu hướng giảm thì Ngân hàng tăng nhẹ từ 125 lên 127. Bảo hiểm tụt từ 68 xuống 58. Tài chính giảm từ 141 xuống 115.


Hơn nữa, cả ba ngành đều tập trung vào tuyển dụng ở Middle-senior level.--

Nhóm BĐS Thương mại, Xây dựng và BĐS tuần này có biến động lớn. Bất động sản thương mại tụt từ 31 xuống 26 vị trí. BĐS tuyển 11 nhân sự và cần tuyển thêm 43 nhân viên. Xây dựng giảm 3 vị trí đang tuyển dụng 18 vị trí.


Cả ba ngành đều tập trung vào việc tuyển dụng Middle Senior level--

F&B và Sản xuất thực phẩm đã có một sự gia tăng lớn trong tuần này. F&B tăng 4 bậc từ 126 lên 130. Sản xuất Thực phẩm tăng từ 69 lên 91 bậc.


Ngoài ra, F&B và Sản xuất Thực phẩm cần thêm nhân viên ở Middle Senior level--

Trong khi các ngành khác có xu hướng tăng, ngành bán lẻ giảm từ 122 xuống 97 vị trí. Hàng tiêu dùng tăng mạnh từ vị trí 72 lên 83. Thời trang từ từ leo lên vị trí 28, hơn tuần trước 4 bậc. Ngành Điện Tử Tiêu Dùng tăng 7 vị trí đang tuyển dụng 27 nhân viên.


Tất cả các ngành tập trung vào việc tìm kiếm trình độ Middle Senior level.-Vietnamese-

This week, there are more than 2890 opened positions. The technology industry occupied about 31 percent in the total market (889 positions). F&B and Banking occupied about 4.4 percent, Finance was closed to 4 percent with 115 open positions.


The technology industry had a stable change. IT kept the first place and increased 22 vacancies more than last week. The Internet opened 139 positions and Software still needed 306 staff.


The technology focus on hiring middle senior level and Entry level

While Insurance and Finance had a downward trend, Banking increased slightly from 125 to 127. Insurance dropped from 68 to 58. Finance decreased from 141 to 115 positions.


Furthermore, all three industries focused on hiring at the Middle-senior level.Commercial Real Estate, Construction and Real Estate had a big change this week. Commercial real estate dropped from 31 to 26 positions. Real Estate hired 11 staff and needed 43 staff more. Construction dropped 3 positions which was hiring 18 positions.


All of three industries focused on hiring Middle Senior LevelF&B and Food Production had a big rise this week. F&B increased 4 positions from 126 to 130. Food Production grew from 69 to 91 positions.


Moreover, F&B and Food Production needed more staff at Middle Senior Level

-

While others had an upward trend, retail reduced from 122 to 97 positions. Consumer Goods grew sharply from 72 to 83 positions. Fashion went up slowly to 28 which was more than 4 positions in last week. Consumer Electronics grew 7 positions which were hiring 27 staff.


All industries focus on seeking middle-senior level.---

Please contact us via:


#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


3 views0 comments