Vietnam Job Market Update, 1st week of September | VSHR Pro AcademyHere is the Vietnam Job Market Update in early September by VSHR Pro Academy! Let's discover together this week open positions!After the recruiting month, total open positions in the market decreased more than 1000 positions. This week, the total open positions in the technology industry are about 900. There are four industries which are higher than 100 positions: Banking, F&B, Finance and Retail.IT and Software had a big reduction. IT dropped straight from 708 to 352 positions, Software reduced 168 positions and made 315. Moreover, the Internet went up slowly from 212 to 233 positions.


IT, Software and Internet focused more on Middle - Seniors level. IT also seeked staff at Entry and Internet needed Associate level.

---

The whole industry of Banking, Finance and Insurance had a downward trend. Banking dropped quickly from 188 to 110, Finance decreased from 159 to 118 positions, Insurance dropped 45 positions and reached 31.Furthermore, Banking Finance and Insurance needed more staff at the Associate level.

---

In the third group, there was a downward trend too from Commercial Real Estate, Construction and Real Estate. Commercial real estate and Construction dropped more than 20 positions and Real Estate reduced slightly from 69 to 60.This week, three industries focused on different levels.


---


The F&B and Food Production had a big drop this week. Food Production reduced 48 positions and made out 18. F&B was 20 less than last week and reached 113. Furthermore, F&B focused on Entry level and Food Production Middle - senior level.

---

While Retail and Fashion had a stable change, the Consumer Products' group had a slight decrease. Retail had a slight rise and made out 117 positions. Consumer Goods declined from 85 to 60 positions. Consumer Electronic was the lowest data and made out 15. Fashion had 28 positions which was the same as last week’s data.In addition, while Consumer Goods and Fashion needed more staff at Associate level, Retail focused more on Entry and Consumer Electronics needed more Middle-senior level.


--Vietnamese--

Sau đây thông tin cập nhật tình hình tuyển dụng Việt Nam đầu tháng 9 từ VSHR Pro Academy! Cùng nhau tìm hiểu những vị trí có thể ứng tuyển trong giai đoạn này nhé!


Sau tháng tuyển dụng vừa qua, tổng số vị trí tuyển dụng trên thị trường giảm hơn 1000 vị trí. Trong tuần này, tổng số vị trí ngành công nghệ là khoảng 900. Có bốn ngành tìm trên 100 vị trí: Ngân hàng, F&B, Tài chính và Bán lẻ.


---

​​CNTT và Phần mềm giảm mạnh. CNTT giảm thẳng từ 708 xuống 352 vị trí, Phần mềm giảm 168 vị trí và hiện là 315. Hơn nữa, Internet tăng chậm từ vị trí 212 và 233.


CNTT, Phần mềm và Internet tập trung nhiều hơn vào Middle - Seniors level. IT cũng tìm kiếm nhân viên ở Entry and Internet cần có cấp Associate.

---

Toàn ngành Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm đều có xu hướng giảm. Ngân hàng giảm nhanh từ 188 xuống 110, Tài chính giảm từ 159 xuống 118, Bảo hiểm giảm 45 xuống còn 31.


Ngoài ra, ngành Tài chính và Bảo hiểm Ngân hàng cần thêm nhân viên ở cấp Associate.

---

Ở nhóm thứ ba, cũng có xu hướng giảm từ Bất động sản Thương mại, Xây dựng và Bất động sản. Bất động sản Thương mại và Xây dựng giảm hơn 20 vị trí và Bất động sản giảm nhẹ từ 69 xuống 60.


Tuần này, ba ngành tập trung vào các cấp độ khác nhau.

---

Ngành F&B và Sản xuất thực phẩm đã giảm mạnh trong tuần này. Ngành Sản xuất Thực phẩm giảm 48 vị trí và chỉ còn 18. Ngành F&B ít hơn 20 vị trí so với tuần trước và đạt 113. Ngoài ra, ngành F&B tập trung vào cấp độ Entry và Sản xuất Thực phẩm cần cấp Middle-senior.


---

​​Trong khi nhóm Bán lẻ và Thời trang có sự biến động ổn định thì nhóm Hàng tiêu dùng lại có sự giảm nhẹ. Bán lẻ tăng nhẹ với 117 vị trí. Hàng tiêu dùng giảm từ 85 xuống 60 vị trí. Tiêu dùng Điện tử là dữ liệu thấp nhất và có 15 vị trí. Thời trang có 28 vị trí, bằng với dữ liệu của tuần trước.


Ngoài ra, trong khi Hàng tiêu dùng và Thời trang cần thêm nhân viên ở cấp Associate, Bán lẻ tập trung nhiều hơn vào Entry và Điện tử tiêu dùng cần nhiều hơn ở Cấp Middle-senior.


Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing! --- Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

1 view0 comments