Vietnam Job Market Update - 2nd Week of NOV | VSHR Pro Academy

Updated: Nov 21Let's discover Vietnam Job Market Update report by VSHR Pro Academy about the second week of November!


The total opened positions in the technology was more than 850. The first place of the non IT - industry was Finance, which opened more than 140 positions. F&B and Banking seeked more than 120 positions.


There is a downward trend of the technology industry. The Internet was the third place which opened 138. Software had more than 300 positions and IT decreased from 457 to 422.


The technology focus on hiring middle senior level and Entry level--

While Insurance had an upward trend, Banking reduced sharply and Finance had a stable change. Insurance grew quickly from 42 to 68. Banking decreased from 137 to 125 positions. Finance still kept opening 141 positions.


Furthermore, all three industries focused on hiring at the Middle-senior level.--

Commercial Real Estate, Construction and Real Estate increased sharply this week. Commercial real estate opened 31 positions which was more than 15 positions last week. Real Estate was hiring 54 staff and Construction increased from 16 to 21 positions.While Commercial Real Estate and Real Estate focused more on the Middle Senior Level, Construction needed more staff at the Entry level.


--

F&B dropped quickly from 156 to 126 positions. Food Production still needed 69 staff.


Moreover, F&B and Food Production needed more staff at Middle Senior Level--

While others had an upward trend, fashion reduced the open positions and reached 24. Retail grew sharply from 73 to 122 positions. Consumer Goods opened 12 more positions and reach 72. Consumer Electronics increased 10 open positions.


All industries focus on seeking middle-senior level while Retail needed more staff at the Entry level.-Vietnamese-

Hãy cùng VSHR Pro Academy tìm hiểu Cập nhật tình hình tuyển dụng Việt Nam tuần thứ 2 của tháng 11 nhé!


Tổng số vị trí được tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ hơn 850 vị trí. Vị trí đứng đầu nhóm ngành ngoài CNTT là Tài chính, với hơn 140 vị trí. F&B và Ngân hàng tìm kiếm hơn 120 vị trí.


Ngành công nghệ có xu hướng giảm. Internet đứng vị trí thứ ba, tuyển dụng 138 vị trí. Phần mềm có hơn 300 vị trí và CNTT giảm từ 457 xuống 422 vị trí.


Công nghệ tập trung vào việc tuyển dụng middle senior level và Entry levelTrong khi Bảo hiểm có xu hướng tăng, Ngân hàng giảm mạnh và Tài chính chuyển biến ổn định. Bảo hiểm tăng trưởng nhanh chóng từ 42 lên 68. Ngân hàng giảm từ 137 xuống 125 vị trí. Tài chính vẫn tiếp tục mở 141 vị trí.


Hơn nữa, cả ba ngành đều tập trung vào tuyển dụng ở Middle-senior level.


-

Bất động sản Thương mại, Xây dựng và Bất động sản tăng mạnh trong tuần này. Bất động sản thương mại mở 31 vị trí, nhiều hơn 15 vị trí so với tuần trước. Bất động sản đang tuyển 54 nhân viên và Xây dựng tăng từ 16 lên 21 vị trí.


Trong khi Bất động sản Thương mại và Bất động sản tập trung nhiều hơn vào Cấp Trung cấp, thì Xây dựng cần nhiều nhân viên hơn ở Cấp Đầu vào.

F&B nhanh chóng giảm từ 156 xuống 126 vị trí. Sản xuất Thực phẩm vẫn cần 69 nhân viên.


Hơn nữa, F&B và Sản xuất Thực phẩm cần thêm nhân viên ở Cấp Trung cấp.

Trong khi các ngành khác có xu hướng tăng, thời trang giảm số vị trí mở và đạt 24. Bán lẻ tăng mạnh từ 73 lên 122 vị trí. Hàng tiêu dùng đã mở thêm 12 vị trí và đạt 72 vị trí. Điện tử tiêu dùng tăng 10 vị trí mở.


Tất cả các ngành đều tập trung vào việc tìm kiếm cấp độ trung cấp trong khi Bán lẻ cần thêm nhân viên ở cấp độ Đầu vào.---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


2 views0 comments