Vietnam Job Market Update - 3rd Week of SEP, 2022 | VSHR Pro AcademyLet’s start a wonderful day with the Vietnam Job Market Update by VSHR Pro Academy!


This week, the IT industry increased and reached more than 1200 positions. Top 4 non IT industries which had high vacancies are Banking, Retail, Finance and F&B which seeked more than 100 positions.


The technology industry had a upward trend. IT increased more than 50 positions and reached 559 positions. Software grew sharply from 355 to 434. The Internet went up to 264. Totally, this week is the great time for candidates to apply.


This week, IT focused more on Entry level. Software needed staff at Middle-Seniors and Internet needed Associate level.


---

While Insurance had an upward trend, Banking and Finance had a slight decreased. Banking dropped 1 positions and reached 131, Finance decreased from 143 to 133 positions. However, Insurance went up from 44 to 62 positions.


Furthermore, while Banking and Insurance focused more on Associate level, Finance seeked staff at Middle-senior level.


---

In the third group, real estate had a downward trend this week, Construction had a stable change and commercial real estate had a slight increase. Real estate dropped from 69 to 52. Construction still kept 17 positions and commercial real estate increased 1 and reached 17.


This week commercial real estate and real estate seeked staff at associate level, construction focused on middle senior level.


---

F&B increased straightly from 104 to 152, Food Production grew sharply from 46 to 75 positions. Furthermore, both F&B and Food Production seeked more staff at Middle-Senior level.

---

Consumer Goods and Fashion had a stable change. Consumer Electronics and Retail had a downward trend. Retail increased from 107 to 116, Consumer Electronics increased 7 positions and reached 4. Consumer Goods grew 3 positions and Fashion made out 37 positions which were 2 more than last week.


In addition, while Retail and Fashion needed more staff at Entry level, Consumer Goods and Consumer Electronics seeked Middle-senior level,

---

Hãy bắt đầu một ngày tuyệt vời với Cập nhật Thị trường Việc làm Việt Nam của VSHR Pro Academy!


Tuần này, ngành CNTT tăng và đạt hơn 1200 vị trí. Top 4 ngành có vị trí tuyển dụng cao không thuộc lĩnh vực CNTT gồm Ngân hàng, Bán lẻ, Tài chính và F&B với hơn 100 vị trí.


Ngành công nghệ đã có một xu hướng đi lên. CNTT tăng hơn 50 vị trí và đạt 559 vị trí. Phần mềm tăng mạnh từ 355 lên 434. Internet tăng lên 264. Nhìn chung, tuần này là thời điểm tuyệt vời cho các ứng viên nộp cv xin việc.


Tuần này, CNTT tập trung nhiều hơn vào Entry level. Nhân viên cần phần mềm ở Middle-Seniors và Internet cần Associate level.

---

Trong khi Bảo hiểm có xu hướng tăng thì Tài chính Ngân hàng lại giảm nhẹ. Ngân hàng giảm 1 vị trí xuống 131 vị trí, Tài chính giảm từ 143 vị trí xuống 133 vị trí. Tuy nhiên, Bảo hiểm đã tăng từ 44 lên 62 vị trí.


Hơn nữa, trong khi Ngân hàng và Bảo hiểm tập trung nhiều hơn vào Associate level, Tài chính lại tìm kiếm nhân sự ở Middle-senior level.

---

Ở nhóm thứ 3, bất động sản có xu hướng giảm trong tuần này, Xây dựng có sự chuyển biến ổn định và bất động sản thương mại có mức tăng nhẹ. Bất động sản giảm từ 69 xuống 52. Xây dựng vẫn giữ 17 vị trí và bất động sản thương mại tăng 1 và lên 17 vị trí.


Tuần này bất động sản thương mại và bất động sản tìm kiếm nhân sự associate level, xây dựng tập trung vào middle senior level.

---

F&B tăng thẳng từ 104 lên 152, Sản xuất Thực phẩm tăng mạnh từ 46 lên 75 vị trí. Hơn nữa, cả F&B và Food Production đều tìm kiếm thêm nhân viên ở Middle-Senior level.

---

Nhóm Hàng tiêu dùng và Thời trang có sự chuyển biến ổn định. Điện tử tiêu dùng và Bán lẻ có xu hướng giảm. Bán lẻ tăng từ 107 lên 116, Điện tử tiêu dùng tăng 7 vị trí và đạt 4. Hàng tiêu dùng tăng 3 vị trí và Thời trang có 37 vị trí tăng 2 vị trí so với tuần trước.


Ngoài ra, trong khi Bán lẻ và Thời trang cần thêm nhân viên ở cấp Đầu vào, Hàng tiêu dùng cần nhân viên ở cấp Associate level và Điện tử tiêu dùng cần nhân viên ở Middle-senior level.
Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!

---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

2 views0 comments