Vietnam Job Market Update by VSHR Pro AcademyStart a perfect day with the Vietnam Job Market Update by VSHR Pro Academy!


Total open positions grew more than 500 positions. The IT industry seeked more than 1000 positions. The same as last week, there were Banking, F&B, Finance and Retail which had more than 100 positions.


-

IT, Software and Internet had a slight increase. IT grew sharply from 352 to 502 positions. Software increased 40 positions and made out 355. Internet was the lowest data in the chart which made 240 positions.


This week, IT focused more on Entry level. Software needed staff at Middle-Seniors and Internet needed Associate level.-

Banking, Finance and Insurance had an upward trend. Banking grew from 110 to 132, Finance was the first place and made out 143. Insurance went up from 31 to 44 positions.


Furthermore, Banking Finance and Insurance focused more on Associate and Middle-senior level.-

In the third group, while real estate and construction had an upward trend, commercial real estate had a downward trend. Real estate grew 9 positions and opened 69 positions. Construction made out 17 and Commercial real estate had a slight drop from 22 to 16 positions.


Although the total vacancies were not high, three industries focused on recruiting associate level. In this group, Real Estate seeked more employees and had a lower competition when compared with two others.-

While F&B kept dropping, Food Production increased this week. F&B reduced from 113 to 104 positions, Food Production grew from 18 to 46 positions. Furthermore, those two industries both focused more on Middle-senior level.


-

Consumer Goods, Fashion and Consumer Electronics had an upward trend except Retail which had a slight decrease this week. Retail dropped from 117 to 107, Consumer Goods increased from 60 to 83 positions, Fashion grew 7 positions and Consumer Electronics went up from 15 to 34.


In addition, while Consumer Goods, Consumer Electronics and Fashion needed more staff at Middle-senior level, Retail focused more on Associate level.--Vietnamese--

Bắt đầu một ngày mới tuyệt vời với Cập nhật thị trường việc làm Việt Nam của VSHR Pro Academy!


Tổng số vị trí tuyển dụng tăng hơn 500 vị trí. Ngành công nghệ thông tin tìm kiếm hơn 1000 vị trí. Tương tự như tuần trước, nhóm Ngân hàng, F&B, Tài chính và Bán lẻ có hơn 100 vị trí.


CNTT, Phần mềm và Internet có mức tăng nhẹ. CNTT tăng mạnh từ 352 lên 502 vị trí. Phần mềm tăng 40 vị trí và đạt 355 vị trí. Internet là dữ liệu thấp nhất trong bảng xếp hạng với 240 vị trí.


Tuần này, CNTT tập trung nhiều hơn vào cấp độ Đầu vào. Nhân viên cần phần mềm ở Middle-Seniors và Internet cần Associate level.


-

Nhóm Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm có xu hướng tăng. Ngân hàng tăng từ 110 lên 132, Tài chính đứng đầu và xếp thứ 143. Bảo hiểm tăng từ 31 lên 44 vị trí.

Ngoài ra, ngành Tài chính và Bảo hiểm Ngân hàng tập trung nhiều hơn vào cấp Associate và Middle-senior level.

-

Ở nhóm thứ 3, trong khi bất động sản và xây dựng có xu hướng tăng thì bất động sản thương mại lại có xu hướng giảm. Bất động sản tăng 9 vị trí và mở 69 vị trí. Xây dựng đạt 17 vị trí và Bất động sản thương mại giảm nhẹ từ 22 xuống 16 vị trí.


Mặc dù tổng số vị trí tuyển dụng không cao nhưng ba ngành đều tập trung tuyển dụng Associate level. Trong nhóm này, Bất động sản tìm kiếm nhiều nhân viên hơn và có mức độ cạnh tranh thấp hơn khi so sánh với hai nhóm khác.

-

Trong khi ngành F&B tiếp tục giảm, Sản lượng thực phẩm tăng trong tuần này. F&B giảm từ 113 xuống 104 vị trí, Sản xuất Thực phẩm tăng từ 18 lên 46 vị trí. Hơn nữa, cả hai ngành này đều tập trung nhiều hơn vào Middle-senior level.

-

Hàng tiêu dùng, Thời trang và Điện tử tiêu dùng có xu hướng tăng ngoại trừ Bán lẻ giảm nhẹ trong tuần này. Bán lẻ giảm từ 117 xuống 107, Hàng tiêu dùng tăng từ 60 lên 83 vị, Thời trang tăng 7 vị và Điện tử tiêu dùng tăng từ 15 lên 34.


Ngoài ra, trong khi Hàng tiêu dùng, Điện tử tiêu dùng và Thời trang cần thêm nhân viên ở Middle-senior level, thì Bán lẻ lại tập trung nhiều hơn vào Associate level.Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!

---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


3 views0 comments