Vietnam Job Market Update 1st week of November by VSHR Pro Academy


The total opened positions in the technology was more than 600. The first place of the non IT - industry was F&B, which opened more than 150 positions. Finance and Banking seeked more than 130 positions.


--

The technology industry had an upward trend this week. The Internet grew sharply from 146 to 302 positions. IT increased nearly 200 positions and reached 457. Software climbed from 299 to 309 positions.


This week, the technology focus on hiring middle senior level and Entry level


--

At the beginning of the month, Banking opened more than 130 positions which was 100 more than last week. Insurance increased slightly from 34 to 42 positions and Finance went up 141.


Furthermore, all three industries focused on hiring at the Middle-senior level and entry level.Real estate, Commercial Real Estate and Construction had an upward trend this week. Real Estate was hiring more than 48 staff. Commercial real estate was seeking more than 15 and Construction increased the opened position from 8 to 16.


All three industries needed staff at Middle-Senior level.

--

F&B grew sharply from 80 to 156 positions. Food Production needed more than 69 positions this week.


Moreover, F&B and Food Production needed more staff at Middle Senior Level and Entry level.--

While others had an upward trend, consumer electronics reduced the opened positions and reached 10. Retail went up from 54 to 73 positions. Consumer Goods opened 60 positions and fashion was finding 26 staff.


In addition, all industries focus on seeking middle-senior level.-Vietnamese-

Tổng số vị trí được tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ là hơn 600 vị trí. Vị trí đầu tiên của ngành không thuộc lĩnh vực CNTT là F&B, với hơn 150 vị trí. Tài chính và Ngân hàng tìm kiếm hơn 130 vị trí.

-

Ngành công nghệ có xu hướng tăng trong tuần này. Internet tăng mạnh từ 146 lên 302 vị trí. CNTT tăng gần 200 vị trí và đạt 457. Phần mềm tăng từ 299 lên 309 vị trí.


Tuần này, công nghệ tập trung vào việc tuyển dụng middle senior level và Entry level-

Vào đầu tháng, Ngân hàng đã mở hơn 130 vị trí tăng hơn 100 vị trí so với tuần trước. Bảo hiểm tăng nhẹ từ 34 lên 42 và Tài chính tăng 141.


Hơn nữa, cả ba ngành đều tập trung vào tuyển dụng ở Middle-senior level và entry level.


-

Bất động sản, Bất động sản Thương mại và Xây dựng có xu hướng tăng trong tuần này. Bất động sản đang tuyển dụng hơn 48 nhân viên. Bất động sản thương mại được tìm kiếm nhiều hơn 15 và Xây dựng tăng số lượng mở từ 8 lên 16.


Cả ba ngành đều cần nhân viên ở Middle-Senior level.

-

F&B tăng mạnh từ 80 lên 156 vị trí. Sản xuất Thực phẩm cần hơn 69 vị trí trong tuần này.


Hơn nữa, F&B và Sản xuất Thực phẩm cần thêm nhân viên ở Cấp độ Trung cấp và Cấp độ mới bắt đầu.

-

Trong khi các ngành khác có xu hướng tăng, điện tử tiêu dùng giảm số vị trí mở và đạt 10. Bán lẻ tăng từ 54 lên 73 vị trí. Hàng tiêu dùng đã có 60 vị trí và thời trang đang tuyển 26 nhân viên.


Ngoài ra, tất cả các ngành đều tập trung vào việc tìm kiếm trình độ trung cấp.
---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


3 views0 comments