Vietnam Job Market Update by VSHR Pro Academy | 4th week of September


The last but not least! Let's discover the last week of Vietnam Job Market Update in September 2022 with VSHR Pro AcademyIn the whole industry, the technology industry made out the most vacancies with total more than 1100 open positions. In the non IT industry, there are 4 industries which opened more than 100 positions: Banking, F&B, Finance and Retail. The second highest in non IT industries was Marketing and Ads.


This week, while Internet had a slight increase, IT and Software had a downward trend. IT declined from 559 to 441. Software dropped from 434 to 336. Internet increased 40 positions and reached 304 positions.


About experience level, while IT and Software need more staff at Middle- Senior level, Internet focused more on Associate level.


---

Although there were a slight decrease in last week, Banking and Finance went up this week. While Insurance made out the lowest data. Banking increased from 131 to 142. Finance increased nearly 40 and reached 172 positions. Insurance made out 52 this week.


Moreover, Banking, Finance and Insurance focused more on Associate level.

---

---

Commercial Real Estate and Real Estate both had an upward trend except of Construction which had a downward trend. Commercial Real Estate went up from 17 to 30 positions. Real estate climbed from 52 to 71. Construction had a decline from 17 to 10.


Furthermore, Commercial real estate and real estate seeked staff at associate level, construction focused on middle senior level.


---

This week, F&B and Food Production had a big reduction. F&B dropped suddenly from 152 to 107, Food Production decreased nearly 40 positions and made out 34.


Besides that, F&B seeked more staff at Associate level and Food Production focused more staff on finding Middle-Senior level.


---

In the last group, Consumer Electronics had a stable change, Retail went up slowly from 116 to 122. Consumer Goods dropped from 86 to 63 and Fashion made out 25 positions which were 8 less than last week.


In addition, while Retail and Fashion needed more staff at Associate level, Consumer Electronics seeked Middle-senior level. Both Associate and Middle Senior level are important for Consumer Goods


--Vietnamese--

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng! Hãy cùng VSHR Pro Academy khám phá Tuần cuối cùng về Cập nhật Thị trường Việc làm Việt Nam tháng 9 năm 2022


Trong toàn ngành, ngành công nghệ có nhiều vị trí tuyển dụng nhất với tổng số hơn 1100 vị trí tuyển dụng. Trong nhóm ngành công nghệ thông tin, có 4 ngành tuyển dụng hơn 100 vị trí. Top 4 ngành phi CNTT có vị trí tuyển dụng cao là Ngân hàng, F&B, Tài chính và Bán lẻ. Cao thứ hai trong các ngành không phải CNTT là Tiếp thị và Quảng cáo.


Tuần này, trong khi Internet tăng nhẹ thì CNTT và Phần mềm lại có xu hướng giảm. CNTT giảm từ 559 xuống 441. Phần mềm giảm từ 434 xuống 336. Internet tăng 40 vị trí và đạt 304 vị trí.


Về cấp độ, trong khi CNTT và Phần mềm cần thêm nhân viên ở Middle- Senior level, thì Internet lại tập trung nhiều hơn vào Associate level.


---

Mặc dù có giảm nhẹ trong tuần trước nhưng tuần này ngành Tài chính - Ngân hàng lại đi lên. Trong khi Bảo hiểm đưa ra dữ liệu thấp nhất. Ngân hàng tăng từ 131 lên 142. Tài chính tăng gần 40 và đạt 172 vị trí. Bảo hiểm đã được thực hiện trong 52 tuần này.


Hơn nữa, ngành Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm tập trung nhiều hơn vào Associate level.---

Bất động sản Thương mại và Bất động sản đều có xu hướng tăng ngoại trừ Xây dựng có xu hướng giảm. Bất động sản Thương mại tăng từ 17 lên 30 vị trí. Bất động sản tăng từ 52 lên 71. Xây dựng giảm từ 17 xuống 10.


Ngoài ra, bất động sản thương mại và bất động sản tìm kiếm nhân sự ở Associate level xây dựng tập trung vào Middle senior level.


---

Tuần này, ngành hàng F&B và Sản xuất thực phẩm có mức giảm mạnh. F&B giảm đột ngột từ 152 xuống 107, Sản xuất thực phẩm giảm gần 40 vị trí và đứng thứ 34.


Bên cạnh đó, F&B tìm kiếm thêm nhân viên ở Associate level và Sản xuất thực phẩm tập trung nhiều nhân viên hơn vào việc tìm kiếm Middle-Senior level.

---

Ở nhóm cuối cùng, Điện tử tiêu dùng có sự thay đổi ổn định, Bán lẻ tăng chậm từ 116 lên 122. Hàng tiêu dùng giảm từ 86 xuống 63 và Thời trang chiếm 25 vị trí, kém 8 vị trí so với tuần trước.


Ngoài ra, trong khi Bán lẻ và Thời trang cần thêm nhân viên ở Associate level, thì Điện tử tiêu dùng lại tìm kiếm Middle-senior level. Cả Associate and Middle Senior đều quan trọng đối với ngành Hàng tiêu dùngAre you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing! --- Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter

5 views0 comments