Way to "fight" difficult questions in interview | RPO by VSHR Pro Academy


-Vietnamese Information below-

Can you introduce yourself?

Do not misunderstand that this is a request to shorten your CV in a few sentences. With this question, employers expect to see the candidate's self-assessment ability. Describe your most positive characteristic and how you apply it in the workplace: skills, impressive experience related to the position, lessons learned from it, and affirmation you received from previous colleagues or superiors.


What is your motivation at work?

Subjective motivations will not convince the employer, clearly describe and link your work motivations with the upcoming job. In order for employers and businesses to know your suitability to join the business, thereby making a decision to accept you or not.


What do you know about the position you are applying for?

This question itself needs to be prepared in advance by every candidate, because that is the premise that leads you to the business. You then share the knowledge you have learned in school or work-related activities provided that you have thoroughly researched about the job for which you are applying. If you are not clear, you can ask the employer for permission to ask a few questions to better understand the job, company, team, ... before answering this question.What kind of people are you?

Instead of just focusing on the job as in the previous sentences, let's talk a little bit about your personality, family background to help the employer know better who you really are, what work can be done, How can you handle the pressure? And from those small details, recruiters understand your personality and assess whether you fit their corporate culture or not.What is your biggest weakness?

Most of them said that what should focus more on is strengths in the interview process. But when it comes to weaknesses, employers want to see how clear your perception of yourself is? Do you honestly share or hide the truth? If you recognized that weakness, did you really make an effort to improve it? These factors are a way for businesses to gauge your attitude towards both yourself and your work.


-Vietnamese-Bạn có thể giới thiệu qua về bản thân không?

Đừng hiểu lầm rằng đây là yêu cầu rút gọn CV của bạn qua vài câu nói. Với câu hỏi này, nhà tuyển dụng mong nhìn thấy khả năng tự đánh giá bản thân của ứng viên. Hãy mô tả đặc thù tích cực nhất của bạn và cách bạn áp dụng nó ở nơi làm việc: kỹ năng, trải nghiệm ấn tượng liên quan đến vị trí ứng tuyển, những bài học nhận được từ đấy và lời khẳng định bạn nhận được từ đồng nghiệp hay cấp trên trước đó.


Động lực của bạn trong công việc là gì?

Những động lực mang tính chủ quan thì sẽ không thể thuyết phục được nhà tuyển dụng, hãy mô tả rõ ràng và liên kết những động lực làm việc của bạn với công việc sắp tới. Nhằm cho nhà tuyển dụng và doanh nghiệp nhận biết được mức độ phù hợp của bạn khi tham gia vào doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định sẽ nhận bạn hay là không.


Bạn biết gì về vị trí bạn đang ứng tuyển?

Bản thân câu hỏi này cần được mọi ứng viên chuẩn bị sẵn sàng từ trước, bởi đó là tiền đề dẫn bạn đến doanh nghiệp. Khi này bạn chia sẻ những kiến thức đã học tại trường lớp hay những hoạt động có liên quan đến công việc với điều kiện rằng bạn đã tìm hiểu tường tận về công việc mà mình đang ứng tuyển. nếu chưa rõ, bạn có thể xin phép nhà tuyển dụng được hỏi vài câu để hiểu hơn về công việc, công ty, team,… trước khi trả lời câu hỏi này.


Bạn thấy bản thân là người như thế nào?

Thay vì chỉ tập trung về công việc như các câu trước, hãy nói một chút về tính cách của bản thân, nền tảng gia đình để giúp nhà tuyển dụng biết rõ hơn bạn thật sự là ai, có thể đảm đương công việc gì, chịu được áp lực ra sao. Và từ những chi tiết nhỏ đó, nhà tuyển dụng hiểu được tính cách của bạn và đánh giá xem bạn có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của họ hay không.


Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

Đa phần đều nhận định điều nên tập trung nhiều hơn là điểm mạnh trong quá trình phỏng vấn. Nhưng khi bàn về điểm yếu, nhà tuyển dụng muốn thấy được sự nhận thức của bạn về bản thân có rõ ràng không? Bạn có thành thật chia sẻ không hay giấu diếm sự thật? Nếu bạn nhận ra điểm yếu đó thì có thực sự đã nỗ lực để cải thiện nó hay không? Những yếu tố này là cách để doanh nghiệp đánh giá thái độ của bạn đối với cả bản thân và công viêc.

Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing! --- Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


15 views0 comments