Why are learning experiences important to Managers? Training 4.0 by VSHR Pro Academy


--Vietnamese Information Below--

For students, learning experience refers to times and lessons received from any interaction, course, program, workshop or others that include traditional academic settings - schools or nontraditional settings (outside-of-school locations, outdoor environments). Experiences could learn from traditional interactions (from professors or teachers) or nontraditional interactions (from books, activities, friends, and working environments).


For managers and employees, learning experiences are divided into two different types:

 1. Group experiences either in-person or online/distance learning.

 2. Individual experiences with self-study products.


Group

Participants engage in a group and interact with others, they would like to receive the same material and instruction about a specific skill or knowledge. Those courses consist of workshops, seminars, webinars, telephone seminars, conferences, video conferences, technical and poster sessions or traditional academic.


Individual (or self-study)

Participants engage individually, with noninteraction with other learners, using the same material. Self-study courses may include journals, newsletters, and audio and video recordings.Why is learning experience important for managers?

Learning experiences represent a person's competence and how that person understands the frame of work or skill.

A manager's learning experiences include expertise and work experience. Moreover, management skills and solution decisions are critical too when facing problems.


Moreover, with steady learning experiences, managers can become the better version when they can inspire others and discover different experiences during that time. Therefore, the only way to maintain or improve the learning experience, managers still need to spend time learning-listening and thinking.


Training 4.0 - the great solution for learning experiences

Regardless of whether the business wishes to comprehensively transform its workforce, improve leadership capacity, enhance team performance or support any individual in the organization to succeed in their career, Training 4.0 provides specified solutions which are matched with your problems.


-Vietnamese-


Kinh nghiệm - hiểu biết là gì? Đối với học sinh, kinh nghiệm - hiểu biết và sự trải nghiệm đề cập bài học nhận được từ hoạt động tương tác, khóa học, chương trình, hội thảo hoặc môi trường học thuật truyền thống - trường học hoặc các cơ sở phi truyền thống (địa điểm bên ngoài trường học, môi trường ngoài trời).

Trải nghiệm có thể học được từ giáo sư hoặc giáo viên, cùng cách học phi truyền thống - từ sách, bạn bè và môi trường làm việc. Đối với các nhà quản lý và nhân viên, kinh nghiệm học tập được chia thành hai loại khác nhau:

 • Nhóm trải nghiệm trực tiếp hoặc trực tuyến / từ xa.

 • Trải nghiệm cá nhân với sản phẩm tự học.

Học tập theo nhóm Họ tham gia vào một nhóm học và tương tác với những người khác, mong muốn cùng học một kiến thức hoặc kĩ năng. Các khóa học bao gồm hội thảo, tọa đàm, hội thảo trên web, hội nghị hoặc học thuật truyền thống.

Cá nhân (hoặc tự học) Người tham gia tương tác với tư cách cá nhân, không có sự tương tác với những người học khác, sử dụng cùng một tài liệu. Tại sao sự hiểu biết và trải nghiệm lại quan trọng đối với các nhà quản lý? Kinh nghiệm học tập - hiểu biết và trải nghiệm thể hiện năng lực của một người và cách người đó hiểu được đặc thù công việc hoặc kỹ năng của họ. Kinh nghiệm học tập - hiểu biết của một nhà quản lý bao gồm chuyên môn và kinh nghiệm làm việc. Hơn nữa, các kỹ năng quản lý và các quyết định đưa ra giải pháp cũng rất quan trọng. Với những kinh nghiệm vững chắc, các nhà quản lý có thể trở nên tốt hơn khi họ có thể truyền cảm hứng cho những người khác và khám phá những trải nghiệm khác nhau trong thời gian đó.

Vì vậy, cách duy nhất để duy trì hoặc cải thiện trải nghiệm học tập là các nhà quản lý cần dành thời gian học hỏi, lắng nghe và suy nghĩ không ngừng. Training 4.0 - giải pháp tuyệt vời để nâng cao kĩ năng quản trị, năng lực quản lý dự án và cải thiện hiệu quả công việc

Bất kể doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi toàn diện lực lượng lao động, nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu suất của nhóm hoặc hỗ trợ bất kỳ cá nhân nào trong tổ chức thành công trong sự nghiệp của họ, Training 4.0 cung cấp các giải pháp cụ thể phù hợp với vấn đề của bạn.


Do you know what your learning experience is? Which field of work that you want to improve?

The Training 4.0 will help you to build your learning experience!

Contact us for support or working with us: proacademy@health-revolution.org

________________________________________________________________

With Training 4.0, the programs provide the company with a practical yet handful solution for your middle manager:

 • Customer Experience Management (CX 4.0)

 • Leadership Training (Leadership 4.0)

 • Sales Training (Salesforce 4.0)

 • Digital Marketing Training (DM.40)

 • Digital Business Strategy

 • IT Leadership and strategy

 • Recruitment and Employer Branding

 • Digital Transformation (DX 4.0)

 • Digital Workspace

 • Manager 4.0

 • Employ Experience (EX 4.0)

 • Strategic Thinking and Communication

 • Recruitment and Interview Skill 4.0

 • Business Writing

Stay tuned for VSHR further updates about our training 4.0 as to how we can help for your middle-manager:

-----

Find out more about us at:

Contact us for support or working with us: proacademy@health-revolution.org

#VSHR #VSHRProAcademy #SDG4 #EchoBrand #PeopleEmpowerment #LeadershipBranding #HR #leadership #support #empowerment #training #workshop #teamwork #CEO #COO #director #manager #trainer #coaching #manager #professionals #career #successandgrowthfocused #peoplecentric #VSHRProAcademy#Training40

5 views0 comments