Win the job with good performance | RPO by VSHR Pro Academy


--Vietnamese Information Below--


Believe in yourself

“Selling” yourself is like selling anything else. You need to trust what you're selling. It means believing in yourself. If you think you're like most people, you may lack confidence. Find out for yourself and be proud of your own strengths. Successful people feel good about themselves and believe that everything they do will lead them to success. They lead people to see their way.


Smile and handshake

A small smile, a relaxed handshake is enough to create a feeling of friendliness. When shaking hands, the part between your thumb and index finger should fit that part of the other person. You should hold hands firmly, shake about 2-3 times and look directly into the eyes of the opposite person.
Listen carefully

When the interviewer speaks, make sure he/she knows that you are listening. Nod when you agree with what they say, maybe say “is that so?” from time to time. and ask smart questions.


Say something positive

Don't say, "Today is a bad day" if the weather is bad, or "Business is pretty tough right now." Look for more positive things like: “I like the design of this office” or “I heard some good reports about your new product” – but only if it is true.Provides impressive information

Your concise figures and achievements will easily leave an impression on the interviewer's mind. For example, “I increased office productivity by 20% in 3 weeks” or “I was the top salesperson in the company for 7 months 2009”.

Try to create 3-4 such information in the conversation to remind them of your strengths and think of your abilities.


--Vietnamese--


Tự tin vào bản thân

“Bán” bản thân cũng giống như bán bất cứ thứ nào khác. Bạn cần phải tin tưởng vào cái mà bạn mang đi bán. Có nghĩa là tin vào chính bạn. Nếu nghĩ bạn giống với hầu hết người khác, bạn có thể thiếu tự tin. Hãy tự tìm ra và tự hào về những thế mạnh riêng của mình. Người thành công sẽ cảm thấy hài lòng về bản thân và tin rằng tất cả điều họ làm sẽ đưa họ đến với thành công. Họ dẫn mọi người nhìn theo cách của họ.


Nụ cười và cái bắt tay

Một nụ cười nhẹ, một cái bắt tay thoải mái là đủ để tạo cảm giác thân thiện. Khi bắt tay, phần giữa ngón cái và ngón trỏ của bạn phải vừa khớp với phần đó của người kia. Bạn nên nắm chắc tay, lắc khoảng 2 – 3 lần và nhìn trực tiếp vào mắt người đối diện.Lắng nghe cẩn thận

Khi nhà tuyển dụng nói, hãy đảm bảo rằng ông/ bà ấy biết rằng bạn đang lắng nghe. Hãy gật đầu khi bạn đồng ý với điều họ nói, thỉnh thoảng có thể nói “vậy sao?” và đặt các câu hỏi thông minh.


Nói điều tích cực

Không nên nói: “Hôm nay là một ngày thật tệ” nếu thời tiết xấu, hoặc “Việc kinh doanh hiện nay khá khó khăn”. Hãy tìm những điều tích cực hơn như: “Tôi thích thiết kế của văn phòng này” hoặc “Tôi có nghe một số báo cáo tốt về sản phẩm mới của ông/ bà” – nhưng chỉ khi đó là sự thật.


Cung cấp thông tin ấn tượng

Những số liệu, thành tựu ngắn gọn của bạn sẽ dễ dàng để lại dấu ấn trong tâm trí người phỏng vấn. Ví dụ như “ Tôi làm tăng năng suất của văn phòng lên 20% trong vòng 3 tuần” hoặc “ Tôi là nhân viên bán hàng đứng đầu công ty trong 7 tháng năm 2009”.

Hãy cố gắng tạo ra 3 – 4 thông tin như vậy trong cuộc nói chuyện cho họ nhớ đến thế mạnh và nghĩ đến năng lực của bạn.Are you looking for someone for an important position for your business? Or busy preparing for upcoming interviews? Come to the HR service of VSHR Pro Academy, share with us about the problem you are facing!---

Please contact us via:

#RPO #VSHRProAcademy #business #human #resources #professional #career #jobs #success #academy #goal #recruitment #process #hiring #service #Vietnam #Job #Market #Update #changing #humanresources #recruitmentprocess #recruiting #recruiter


12 views0 comments